Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 15.30
Utorok: 7.30 15.30
Streda: 7.30 15.30
Štvrtok: 7.30 15.30
Piatok: 7.30
15.30

Meniny

Pondelok, 8. August 2022

Meniny má Oskar
Zajtra oslavuje Ľubomíra

Kontakt

Obecný úrad
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

Tel.: 057 / 449 63 15
Fax: 057 / 449 63 15
Mobil: 0905 232 573
E-mail: obec@jastrabie.sk

Terénny sociálny pracovník
Mobil: 0905 274 553
E-mail: tspjastrabie@gmail.com

 

 


Vyzvy

Výberové konanie

Obecný úrad Jastrabie nad Topľou
vyhlasuje výberové konanie na
1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční
dňa 27.8.2018 o 10.00 h

v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Jastrabí nad Topľou.

- viac informácii o výberovom konaní [PDF]

 
POZVÁNKA

V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva
dňa 20.4.2018 o 19.00 hod
v miestnosti zasadačky Obecného úradu v Jastrabí nad Topľou.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu na elektromobil.
  Projekt:  „ Podpora nákupu elektromobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických  a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Jastrabie n. T.“
 5. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR –na zabezpečenie  materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákupu náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
 6. Začiatok výstavy Kompostoviska, Komunitného centra.
 7. Informácia o podaných a schválených projektoch
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

Michal Džuka
starosta obce

Jastrabie nad Topľou, 18.4.2018

 
Projekt MOPS

 

 
PROJEKT: Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou


 

OPIS PROJEKTU: Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou [PDF]

 
Projekt

 

Pre obec Jastrabie nad Topľou bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11 - 11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu

Názov projektu:

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je výstavba kompostárne v obci Jastrabie nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou s kapacitou max. 100 ton ročne za účelom intenzifikácie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a jeho zhodnocovania kompostovaním.
Areál  kompostárne bude situovaný na juhovýchodnom okraji obce. Objekt bude slúžiť na kompostovanie, krátkodobé uskladnenie a úpravu surovín na kompostovanie. Súčasťou projektu je:

 • výstavba malej kompostárne, pozostávajúcej z plochy na kompostovanie, plochy na úpravu surovín a ich krátkodobé uskladnenie, akumulačnej nádrže na zabezpečenie zdroja vody pre technologický proces spracovania BRKO na kompost a kanalizačnej prípojky, ktorá odvádza zrážkové a odpadové vody z kompostovacej plochy do akumulačnej nádrže
 • nákup technologického zariadenia na zber, manipuláciu, spracovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Kompost sa použije na hnojenie verejnej zelene v obci, čím obec usporí finančné prostriedky za nákup hnojív. Prípadný prebytok bude ponúknutý obyvateľom obce.
V obci sa v súčasnosti rozbieha separovaný zber BRKO v súlade so zákonom č. 79/2015. Výstavbou kompostárne sa zvýši kapacita pre zhodnocovanie odpadov o 100 ton ročne a výrazne sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu.

Realizácia projektu:

04/2018 – 10/2018

Aktivita projektu:

214C20400001 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Výška NFP:

177 539,32 EUR

sídlo RO: www.op-kzp.sk;
sídlo SO: www.sazp.sk
 

 
OZNAM
Elektronická adresa na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Povodeň 2010 - Jastrabie nad Topľou