Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 15.30
Utorok: 7.30 15.30
Streda: 7.30 15.30
Štvrtok: 7.30 15.30
Piatok: 7.30
15.30

Meniny

Piatok, 23. Marec 2018

Meniny má Adrián
Zajtra oslavuje Gabriela

Kontakt

Obecný úrad
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

Tel.: 057 / 449 63 15
Fax: 057 / 449 63 15
Mobil: 0905 232 573
E-mail: obec@jastrabie.sk

Vyzvy

Projekt

 

Pre obec Jastrabie nad Topľou bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11 - 11. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu

Názov projektu:

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je výstavba kompostárne v obci Jastrabie nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou s kapacitou max. 100 ton ročne za účelom intenzifikácie zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a jeho zhodnocovania kompostovaním.
Areál  kompostárne bude situovaný na juhovýchodnom okraji obce. Objekt bude slúžiť na kompostovanie, krátkodobé uskladnenie a úpravu surovín na kompostovanie. Súčasťou projektu je:

  • výstavba malej kompostárne, pozostávajúcej z plochy na kompostovanie, plochy na úpravu surovín a ich krátkodobé uskladnenie, akumulačnej nádrže na zabezpečenie zdroja vody pre technologický proces spracovania BRKO na kompost a kanalizačnej prípojky, ktorá odvádza zrážkové a odpadové vody z kompostovacej plochy do akumulačnej nádrže
  • nákup technologického zariadenia na zber, manipuláciu, spracovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Kompost sa použije na hnojenie verejnej zelene v obci, čím obec usporí finančné prostriedky za nákup hnojív. Prípadný prebytok bude ponúknutý obyvateľom obce.
V obci sa v súčasnosti rozbieha separovaný zber BRKO v súlade so zákonom č. 79/2015. Výstavbou kompostárne sa zvýši kapacita pre zhodnocovanie odpadov o 100 ton ročne a výrazne sa zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu.

Realizácia projektu:

01/2018 – 05/2018

Aktivita projektu:

214C20400001 - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Výška NFP:

177 539,32 EUR

sídlo RO: www.op-kzp.sk;
sídlo SO: www.sazp.sk
 

 
Výberové konanie

Obec Jastrabie nad Topľou
vyhlasuje výberové konanie
na 2 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.11.2017 o 10.00 hod.
v priestoroch zasadačky obecného úradu.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť (s uvedením telefonického a mailového kontaktu) o prijatie do zamestnania s predpísanými náležitosťami a prílohami doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu: Obec Jastrabie nad Topľou, Obecný úrad, 094 35 Jastrabie nad Topľou č. 113 v uzavretej obálke označenej:

"Výberové konanie - pracovník MOPS - NEOTVÁRAŤ"

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 28.11.2017 o 10.00 hod.

 
OZNAM
Elektronická adresa na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 
Výberové konanie na terénneho pracovníka

Obecný úrad Jastrabie nad Topľou

vyhlasuje výberové konanie na
1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa
10.08.2017 o 10.00 h
v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva
na Obecnom úrade Jastrabie nad Topľou.

- Kompletné informácie [PDF]

 
Výberové konanie

Obec Jastrabie nad Topľou v zastúpení starostom
vyhlasuje
Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa(ky)
Základnej školy Jastrabie nad Topľou

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 17. júla 2017 do 12.00 hod na adresu: Obecný úrad, 094 35 Jastrabie nad Topľou 113
v obálke s označením "Výberové konanie - ZŠ Jastrabie nad Topľou" NEOTVÁRAŤ!

 
Zámer na odpredaj pozemku
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Povodeň 2010 - Jastrabie nad Topľou