Výberové konanie

Obec Jastrabie nad Topľou
vyhlasuje výberové konanie
na 2 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.11.2017 o 10.00 hod.
v priestoroch zasadačky obecného úradu.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť (s uvedením telefonického a mailového kontaktu) o prijatie do zamestnania s predpísanými náležitosťami a prílohami doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu: Obec Jastrabie nad Topľou, Obecný úrad, 094 35 Jastrabie nad Topľou č. 113 v uzavretej obálke označenej:

"Výberové konanie - pracovník MOPS - NEOTVÁRAŤ"

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 28.11.2017 o 10.00 hod.