Výberové konanie

Obec Jastrabie nad Topľou v zastúpení starostom
vyhlasuje
Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa(ky)
Základnej školy Jastrabie nad Topľou

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 17. júla 2017 do 12.00 hod na adresu: Obecný úrad, 094 35 Jastrabie nad Topľou 113
v obálke s označením "Výberové konanie - ZŠ Jastrabie nad Topľou" NEOTVÁRAŤ!