Zmluvy 2021

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Slovenská republika - štatistický úrad SR,
Lamačská 3/C,
840 05 Bratislava 45
IČO: 00166197

Zmena obsahu Zmluvy v čl. II

 

17.03.2021

17.03.2021

Zmluva č. OPKZP-PO1-SC111-2017/32/32/169

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42181810 

Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia biankozmenky

 

04.03.2021

05.03.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Z202017508_Z

PROCAR, a.s.
Demänovská ulica 800,
031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36384992

Zmeny v Zmluve Z202017508_Z

 

26.02.2021

27.02.2021

Dodatok č. 2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42181810
Zmena zmluvy o poskytnutí NFP

 

22.02.2021

22.02.2021