Zmluvy 2021

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov nad Topľou,
Ul. Dr. Daxnera 87, 
093 16 Vranov nad Topľou
IČO: 00332933

Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa 

 

10.12.2021

10.12.2021

Príloha č. 15 k Zmluve č. 28001 o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadom

Marius Pedersen, a. s.,
Opatovská 1735,
911 01 Trenčín,
IČO: 34115901

Zmena cien

 

25.11.2021

26.11.2021

Dohoda č.21/40/012/5

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou,
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti

 

11.11.2021

18.11.2021

Dohoda č.21/40/010/70

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou,
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Vytvorenie podmienok občanom na splnenie zákonitých predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.

 

11.11.2021

18.11.2021

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

JUDr. Maroš Džuka, advokát
Kalinčiakova 871/6
093 01 Vranov nad Topľou
IČO:  50 412 311

Poskytnutie právnych služieb

 

02.11.2021

03.11.2021

Zmluva č. 24ZVS0000010230P

Východoslovenská distribučná a.s.
Mlinská 31, 
042 91 Košice
IČO: 36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy

 

07.10.2021

07.10.2021

Dohoda č. 21/40/054/35

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou,
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku

max. 4708,06

30.06.2021

01.07.2021

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov nad Topľou,
Ul. Dr. Daxnera 87, 
093 16 Vranov nad Topľou
IČO: 00332933

Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa

 

21.06.2021

21.06.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42181810

Zmeny v Zmluve OPKZP-PO1-SC111-2017-32/32

 

22.04.2021

25.04.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Slovenská republika - štatistický úrad SR,
Lamačská 3/C,
840 05 Bratislava 45
IČO: 00166197

Zmena obsahu Zmluvy v čl. II

 

17.03.2021

17.03.2021

Zmluva č. OPKZP-PO1-SC111-2017/32/32/169

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42181810 

Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia biankozmenky

 

04.03.2021

05.03.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Z202017508_Z

PROCAR, a.s.
Demänovská ulica 800,
031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 36384992

Zmeny v Zmluve Z202017508_Z

 

26.02.2021

27.02.2021

Dodatok č. 2 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42181810

Zmena zmluvy o poskytnutí NFP

 

22.02.2021

22.02.2021

Príloha č. 14 k Zmluve č. 28001 o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadom
Marius Pedersen, a. s.,
Opatovská 1735,
911 01 Trenčín,
IČO: 34115901
Zmena cien

 

30.12.2020 04.01.2021