Zmluvy 2020

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Zmluva o grantovom účte

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
IČO: 31 575 951
Riešenie bezpečnostnej situácie - chodníky a komunikácia

 

29.12.2020

30.12.2020

Dohoda č. 20/40/012/21

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou,
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti

 

07.12.2020

29.12.2020

Dodatok č. 1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava,
IČO: 00151866

Úprava adresy a sídla MŠ

 

28.12.2020

28.12.2020

Zmluva o výpožičke

Štatist.úrad SR,
Miletičova 3,
824 67 Bratislava
IČO:00166197

Zapožičanie tabletu a sim karty na sčítanie obyvateľov

 

27.11.2020

27.11.2020

Dodatok č. 2

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42181810

Zmeny v Zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/G58

 

09.11.2020

26.11.2020

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

Okresný súd Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 874,
093 32 Vranov nad Topľou
IČO: 165981

Úprava práv a povinností pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce

 

30.10.2020

10.11.2020

Dohoda č. 20/40/010/46 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

 

28.10.2020

03.11.2020

Zmluva o spolupráci

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava,
IČO: 00151866

Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán

 

23.10.2020

29.10.2020

Dohoda č. 20/40/054/370

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 

 

27.10.2020

28.10.2020

Zmluva o dielo č. 01/09/2020

RD-SYSTÉM s.r.o.
Rakovec nad Ondavou 7.
07203 Rakovec nad Ondavou
IČO:31725147

Zhotovenie diela - stavby "ZŠ Jastrabie nad Topľou, rekonštrukcia školy".

7 647,05

29.09.2020

30.09.2020

Dodatok č. 02

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 
812 72 Bratislava
IČO:00151866

Zmena v Zmluve o poskytnutí NFP 

 

29.09.2020

30.09.2020

Dodatok č. 03

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 
812 72 Bratislava
IČO:00151866

Zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo
zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2017-001037 zo dňa 11. augusta 2017, v znení Dodatku číslo D01_SEP-IMRK2-
2017-001037 zo dňa 30. augusta 2018 a v znení Dodatku číslo D02_SEP-IMRK2-2017-001037 zo dňa
16. marca 2020

 

29.09.2020

29.09.2020

Dodatok č. 12

Mesto Vranov nad Topľou,
Dr. C. Daxnera 87, 
Vranov nad Topoľu
IČO: 332 933

Dodatok k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu

 

11.09.2020

28.09.2020

Dodatok č. 01

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1, 
812 35 Bratislava
IČO: 42 181 810

Zmena v Zmluve o poskytnutí NFP

 

08.09.2020

10.09.2020

Poistenie č. 443 9006425 a 443 9006424

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna insurance Group
Štefánikova 17,
811 05 Bratislava

Poistenie žiakov MŠ a ZŠ

 

31.08.2020

08.09.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

AUDIT-CONSULT CD,  s. r.o
Duklianskych hrdinov 1236/6,
093 01 Vranov nad Topľou
IČO : 36456471

Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. overovaného účtovného roka

 

27.08.2020

28.08.2020

Dodatok č.1

Pôdohospodárska platobná agentúra,
Hraničná 12,
815 26 Bratislava
IČO: 36 794 323

Zmena čísla bankového účtu

 

20.08.2020

21.08.2020

Mandátna zmluva č. 1/2020

Prodap. s.r.o.
Sídlisko I,
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490903

Výkon stavebného dozoru

1 400, 00  €

12.08.2020

12.08.2020

Kúpna zmluva č. 20201758_Z 

PROCAR, a.s.
Demänovská ul.800,
03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 36384992

Strojové vybavenie Zberného dvora

 

91 154,00 €

 

06.08.2020

06.08.2020

Kúpna zmluva č. Z202017506_Z

AGRATECH s.r.o.
Mlynská 1347,
09301 Vranov nad Topľou
IČO: 31725210 

Drvič stavebného odpadu

20 300,00

06.08.2020

06.08.2020

Zmluva o Municipiálnom úvere

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Poskytnutie úveru - výmena krytiny na dome smútku

14 196,85

10.07.2020

12.07.2020

Poistka č. 6 823721 711

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna insurance Group

Štefánikova 17,

811 05 Bratislava

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

128,30

06.07.2020

12.07.2020

Darovacia zmluva

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 
812 72 Bratislava
IČO:00151866

Dar Ministerstva vnútra SR

 

03.07.2020

11.07.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve 241/2019/OO

 

Ministerstvo vnútra

Slovenskej republiky –

Okresný úrad Prešov

Námestie mieru 3,

080 01 Prešov

IČO: 00151866 

Úprava zmluvy Zmluvy 241/2019/OO

 

25.06.2020

02.07.2020

Zmluva o dielo č. 25.02/2020

KAMTEL, s.r.o.
Kendice 117,
082 01 Kendice
IČO: 36 660 990

Modernizácia kamerového systému obce Jastrabie nad Topľou

6 931,92

28.04.2020

30.04.2020

Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/32

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42 181 810

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa
Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP

 

07.04.2020

08.04.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy Predsedu vlády slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1,
813 70 Bratislava 1,
IČO: 00 151 513

Poskytnutie dotácie s účelovým určením pre Základnú školu Jastrabie nad Topľou na rekonštrukciu školy a materiálne vybavenie

10 000,-

19.03.2020

02.04.2020

Dohoda č.20/40/054/243

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

 

30.03.2020

30.03.2020

Zmluva č. 1420313

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17,
831 03 Bratislava
IČO: 0017 7474

Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce

1 400,-

27.03.2020

27.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 18.01.2019

 

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.

Lomnická 311, 

Vechec 094 12

IČO: 36836907

Dodatok dopĺňa a upravuje zmluvu o dielo zo dňa 18.01.2019

 

208 700, 02€

 

28.02.2020

 

02.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12,
815 26 Bratislava
IČO: 30 794 323

Zmena čísla bankového účtu

 

31.01.2020

13.03.2020

Zmluva o dielo č. 01/02/2020

RD-SYSTÉM s.r.o.
Rakovec nad Ondavou 7,
072 03 Rakovec nad Ondavou
IČO: 31 725 147

Rekonštrukcia sociálnych priestorov ZŠ

13 003, 08

02.03.2020

11.03.2020

Mandátna zmluva

FOR PROJECT s.r.o.
Bancíkovej 1A,
812 03 Bratislava
IČO: 48 103 276

Externé riadenie projektu pre projekt s názvom: "Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou"

3 744,-

24.02.2020

02.03.2020

Dodatok č. 4

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava
IČO: 42 181 810

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP

186 883,50

28.02.2020

29.02.2020

Dodatok č. 3 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2,
812 72 Bratislava
IČO: 00151866

Dodatok č.3 k zmluve o spolupráci USVRK-OIP-2018/000768-063

 

19.02.2020

20.02.2020

Zmluva o grantovom účte

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Zriadenie bežného účtu

 

12.02.2020

12.02.2020

Dohoda č.20/40/054/72

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" 

 

27.01.2020

29.01.2020

Zmluva o Municipiálnom úvere

Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Poskytnutie úveru bankou

77 360,00 

14.01.2020

14.01.2020

Zmluva o bežnom účte


Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina
IČO: 31 575 951

Zriadenie bežného účtu

 

14.01.2020

14.01.2020