Zmluvy 2019

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Zmluva o dielo č.02

Patrik Šuchta - Eurostav
Pri Mlyne 1,
071 01 Michalovce
IČO: 34565477

Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

113 128,42 

30.12.2019

30.12.2019

 

Príloha č. 12 ku zmluve č. 28001 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Marius Pedersen a.s.
Herlianska 1084
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 34115901

Ceny a platobné podmienky platné v roku 2020

 

11.12.2019

20.12.2019

 

Dodatok č. 4

Východoslovenská

vodárenská

spoločnosť a.s.

Komenského 50,

042 48 Košice

IČO: 36 570 460 

Zmena zmluvy o výkone správy majetku obce 

 

27.11.2019

28.11.2019

 

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201915155

Disig a.s.

Záhradnícka 151,

821 08 Bratislava

IČO: 35975946

Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

 

18.11.2019

17.12.2019

 

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Jastrabie nad Topľou

Jastrabie nad Topľou č. 113,

094 35 Jastrabie nad Topľou

IČO:  00332445

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť  prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže  s trvalým pobytom na území poskytovateľa  vo veku od  5 do –- rokov za podmienok dohodnutých v tejto zmluve  a prijímateľ  sa zaväzuje použiť  poskytnuté  finančné prostriedky  na  účel dohodnutý v tejto zmluve.

1žiak: 30 /1rok

16.12.2019

17.12.2019

 

Návrh poistnej zmluvy 4419013317

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna insurance Group

Štefánikova 17,

811 05 Bratislava 

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 

296,79€

28.11.2019

14.12.2019

 

Návrh poistnej zmluvy 44190112511 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna insurance Group

Štefánikova 17,

811 05 Bratislava

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 

155,62 €

18.11.2019

13.12.2019

 

Dohoda č. 19/40/012/15

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec

 

22.11.2019

5.12.2019

 

Dohoda č. 19/40/010/9

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v plnom znení do praxe

 

15.11.2019

22.11.2019

 

Zmluva č. 241/2019/00

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -
Okresný úrad Prešov
Námestie mieru 3,
080 01 Prešov
IČO: 00151866

Modernizácia kamerového systému obec Jastrabie nad Topľou

 

15.11.2019

15.11.2019

 

Dohoda č: 19/40/054/214

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľovi na vytvorenie pracovného miesta a mentorované zapracovanie a prax

 

23.10.2019

28.10.2019

 

Zmluva o spolupráci. číslo zmluvy: USVRK-OIP-2019/001673-046

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 
812 72 Bratislava
IČO:00151866
Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán


28.10.2019

28.10.2019


Zmluva o spolupráci. číslo zmluvy: USVRK-OIP-2019/001664-017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 
812 72 Bratislava
IČO:00151866
Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán


28.10.2019

28.10.2019


Zmluva o poskytnutí NFP č. 074PO220333

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12,
815 26 Bratislava
IČO: 30 794 323

Poskytnutie NFP

max 77 360,00€

18.10.2019

20.10.2019

 

Poistná zmluva č. 6823721711

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna insurance Group

Štefánikova 17,

811 05 Bratislava

IČO: 31595545

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 

 

18.10.2019

20.10.2019

 

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-063

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 
812 72 Bratislava
IČO:00151866
Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Pribinova 2,

Bratislava 812 72

Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.


23.09.2019

17.10.2019


Dohoda číslo: 19/40/054/140

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536

Poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni".

6053, 06€

30.09.2019

13.10.2019


Zmluva o grantovom účte

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11,

010 11 Žilina

IČO: 31 575 951

Dotácia na prevenciu kriminality; Modernizácia kamerového systému


08.10.2019

09.10.2019


Zmluva o dielo č.10

DEVLOP s.r.o.
Lomnická 311,
094 12 Vechec
IČO: 50570021

Stavebné úpravy v interiéri Obecnej budovy s.č. 113

28 330, 55€

17.09.2019

18.09.2019


Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001640-001

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 
812 72 Bratislava
IČO:00151866
Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Pribinova 2,

Bratislava 812 72

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre v rámci     Projektu financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje06.09.2019

06.09.2019


Zmluva o dielo č. 11

DEVLOP s.r.o.,
Lomnická 311,
094 12 Vechec
IČO:50570021

Výstavba prístupovej komunikácie k budove novej materskej školy

13984,80

02.09.2019

05.09.2019

 

Zmluva o združenej dodávke plynu

Innogy Slovensko, s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie13,

811 02 Bratislava

IČO: 44291809

Združená dodávka plynu

24, 80€/MWh

23.08.2019

27.08.2019


Zmluva o grantovom účte

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11,

010 11 Žilina

IČO: 31 575 951

Príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Výstavba zberného dvora Jastrabie nad Topľou


22.08.2019

23.08.2019


Zmluva o poskytovaní služby - PERISKOP PRE RIADITEĽOV MŠ

Periskop s.r.o.

Park mládeže 630/1

040 01 Košice

IČO: 50447336

Poskytovanie služby s názvom  PERISKOP PRE RIADITEĽOV MŠ prostredníctvom online informačného portálu


28.06.2019

19.08.2019


Poistná zmluva č. 6823466300

 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna insurance Group

Štefánikova 17,

811 05 Bratislava

IČO: 31595545 

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

 

14.08.2019

18.08.2019

 

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Námestie Ľudovíta Štúra 1,

812 35 Bratislava

IČO: 42181810

Dodatok č. 1 k zmluve číslo KŽP-PO4-SC431-2017-19/G588


07.08.2019

13.08.2019


Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 23.09.2009

Audit Consult CD, s.r.o.

Duklianskych hrdinov 2473

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 36456471

Úprava článku IV. v bode 2.


09.08.2019

13.08.2019


Poistná zmluva č. 6823707522

 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna insurance Group

Štefánikova 17,

811 05 Bratislava

IČO: 31595545

Havarijné poistenie motorových vozidiel

 

08.08.2019

09.08.2019

 

Poistná zmluva č. 6823702748

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna insurance Group

Štefánikova 17,

811 05 Bratislava

IČO: 31595545

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

 

08.08.2019

09.08.2019

 

Zmluva o poskytovaní služieb č. 9/2019

Milan Groško – MGP,

Miňovce 40,

090 32 Miňovce

IČO: 46890971

Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať odborné rady a usmerňovať pracovníkov pri prevádzkovaní pohrebiska v obci Jastrabie nad Topľou

40,00 /rok

29.07.2019

02.08.2019


Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna insurance Group

Štefánikova 17,

811 05 Bratislava

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

65, 90 €/rok

29.07.2019

31.07.2019


Zmluva o úvere - č. 71/009/19

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11,

010 11 Žilina

IČO: 31 575 951

Poskytovanie úveru bankou

limit úveru:

30 000, 00

31.07.2019

31.07.2019


Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28,

817 62 Bratislava

IČO: 35 763 469

Sim karta a koncové zariadenie


22.07.2019

25.07.2019


Zmluva o dielo: 41/2019

Martin Velčko - ZEMWELL

Mierová 2570/14A

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 35344741

Geodetické a kartografické práce -zameranie adresného bodu a vyhotovenie dokumentácie

50, 00 €

13.06.2019

15.07.2019


Zmluva o dielo: 35/2019

Martin Velčko - ZEMWELL

Mierová 2570/14A

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 35344741

Geodetické a kartografické práce - geometrický plán na zameranie novostavby MŠ

227, 00 €

13.06.2019

15.07.2019


ZMLUVA O PRIPOJENÍ

SPP distribúcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b,

825 11 Bratislava

Nainštalovanie odberného miesta a zariadenia na meranie spotreby zemného plynu


12.06.2019

15.07.2019


Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK3-2017-001608 projekt Miestne občianske poriadkové služby Jastrabie nad Topľou, kód projektu 312051J278

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2,

812 72 Bratislava

IČO: 00151866

Prdmetom Dodatku je špecifikácia zmien v zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK3-2017-001608 projekt Miestne občianske poriadkové služby Jastrabie nad Topľou, kód projektu 312051J278


21.06.2019

26.06.2019


Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Innogy Slovensko, s.r.o.

Hviezdoslavovo námestie13,

811 02 Bratislava

IČO: 44291809

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy o združenej dodávke plynu zo dňa 1.12.2018.


25.06.2019

25.06.2019


Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-357/2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2,

812 72 Bratislava

IČO: 00151866

Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného do bezplatného užívania za podmienok dohodnutých v zmluve hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka 4x2.


10.05.2019

21.06.2018


Zmluva o dielo č. 7/2019

Milan GROŠKO - MGP

Miňovce č. 40

090 32 Miňovce

IČO: 46890971

Spracovanie Evidencie pohrebiska, podľa § 17 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

350,00 €

10.06.2019

13.06.2019


ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY

 

Príloha

Jozef Tőrők – ELAKPRO

Soľ č. 270

094 35 Soľ

IČO: 33271747

Účelom je poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: predaj, projektovanie, montáž, revízia, oprava a servis poplachových systémov.


03.06.2019

11.06.2019


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2

812 72 Bratislava

IČO: 00151866

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok,

práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí

NFP zostrany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu,

ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.

49 073,47

17.05.2019

03.06.2019


Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve zo dňa 11.04.2019

Jadoz s.r.o.

Duklianskych hrdinov 272/15A

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 5114702

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113- Jastrabie n.T.


10.05.2019
10.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných) zo dňa 11.04.2019

Dvomi s.r.o.

Čierne nad Topľou 258

Čierne nad Topľou 094 34

IČO: 51147025

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113- Jastrabie n.T.

4 918, 50 -

10.05.2019 10.05.2019

Zmluva č. 149 555

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Kutuzovova 17,

831 03 Bratislava 3

IČO: 00177474

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO...

1 400, 00 -

06.05.2019
06.05.2019

Dohoda č. 19/40/50J/24

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou

Námestie Slobody 5,

093 22 Vranov nad Topoľou

IČO: 30794536

Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Spolu max. príspevok:

10 105, 02 -

25.04.2019
30.04.2019

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

Okresný súd Vranov nad Topľou

M. R. Štefánika 874

093 32 Vranov nad Topľou

Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce uloženého rozhodnutím Okresného súdu Vranov nad Topľou


12.04.2019

30.04.2019

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

Okresný súd Vranov nad Topľou

M. R. Štefánika 874

093 32 Vranov nad Topľou

Zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce uloženého rozhodnutím Okresného súdu Vranov nad Topľou


12.04.2019

30.04.2019

Dodatok k zmluve TELECOM

Slovak Telekom a.s.

Bajkalská 28

817 62 Bratislava

IČO: 35  763 469

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

15,90,-€/1mes.

381,60,-€/24mes. 

12.04.2019

12.04.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

Dvomi s.r.o.

Čierne nad Topľou 258

Čierne nad Topľou 094 34

IČO: 51147025

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113- Jastrabie n.T.

 

12.04.2019

12.04.2019

Kúpna zmluva

HATOPtrend,s.r.o.

 Jarná 413/2

Zemplínska Teplica

IČO: 51172585

Dodanie tovaru s príslušenstvom vrátane dopravy, zloženia, montáže, zaškolenia pre objekt komunitného centra.

6 536,00,-€ 

11.04.2019

11.04.2019

Mandátna zmluva

JADOZ s.r.o.

Duklianskych hrdinov 2723/15A ,

093 01 Vranov nad Topľou 

IČO: 50 297 465

 

,,Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113- Jastrabie n.T.“ 

5 460,00,-€ 

11.04.2019

11.04.2019

Zmluva o nájme nehnuteľností

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ
Soľ 302,
094 35 Soľ
IČO: 35507543

Nájomná zmluva

 

30.03.2019

05.04.2019

Dodatok k dohode číslo 18/40/052/206

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou,

Nám. slobody 5, 

093 22 Vranov nad Topľou

IČO: 30794536

Zmena financovania príspevku

27.02.2019
14.03.2019

Dodatok k poistnej zmluve č. 8019311946

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava 1
IČO:00151700

Dodatok k poistnej zmluve

 

11.02.2019

15.02.2019

Dodatok k poistnej zmluve č. 700765598

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava 1
IČO:00151700

Dodatok k poistnej zmluve

 

11.02.2019

15.02.2019

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Mesto Vranov nad Topľou

Ul. Dr. Daxnera 87, 

Vranov nad Topľou

IČO: 332 933

Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

01.02.2019
06.02.2019

Dodatok č. 10

Mesto Vranov nad Topľou

Dr.C.Daxnera 87,

Vranov nad Topľou

IČO: 332 933

Dodatok č. 10 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
01.02.2019
04.02.2019

Zmluva o dielo

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.

Lomnická 311,

094 12 Vechec

IČO: 36836907 

Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s.č.113  - Jastrabie n.T.
211 457,04€  
18.1.2019
24.1.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č.SKP19/01/164

KOMENSKY, s.r.o.

Park mládeže1/360,

040 01 Košice

IČO: 43 908 977

poskytovanie služby "Škôlka KOMENSKY Plus"
22.1.2019 26.1.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

JUDr. Maroš Džuka, advokát

Kalinčiakova 871/6

093 01 Vranov nad Topľou

Poskytovanie právnych služieb na požiadanie klienta

200 €

2.1.2019

20.1.2019

Záložná zmluva

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,

Námestie slobody 6, 

810 25 Bratislava 15

Záložná zmluva 243 630,00€ 7.1.2019
15.1.2019

Požiarna zbrojnica 

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.

Lomnická 311, 

Vechec 094 12

IČO: 36836907

Požiarna zbrojnica - stavebné úpravy - Jastrabie n./T.

31 464€

8.1.2019

10.1.2019