Zmluvy 2018
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená

Kúpna zmluva

Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21,

054 01 Levoča,

IČO: 44984740

Dodávka zariadenia novostavby materskej školy v Jastrabí n. T.

11.998,00 € 16.11.2018 10.12.2018

Protokol o odovzdaní a prevzatí – príloha č. 2 k zmluve o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-216

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR,

Pribinova 2,

812 72 Bratislava

Prevzatie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky


27.11.2018 06.12.2018

Dodatok č. 1k Zmluve o dielo č. 20/11/2018

SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23,

064 01 Stará Ľubovňa,

IČO: 36465330

Zmena bodu 4.3 Zmluvy o dielo


20.11.2018
21.11.2018

Zmluva o dielo č. 20/11/2018

SLOVDACH, s.r.o., Popradská 23,

064 01 Stará Ľubovňa,

IČO: 36465330

Zhotovenie diela – stavby „Rozšírenie prístupovej komunikácie a parkovacích plôch k novému 12-bytovému domu“

16.200,00 € 20.11.2018 21.11.2018

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/35/144

Ministerstvo život. prostredia SR,

Námestie Ľ. Štúra 1,

813 35 Bratislava,

IČO: 42181810

Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán o spôsobe a podmienkach doplnenia blankozmenky, ktorá bola
vystavená Dlžníkom ako vystaviteľom.


9.11.2018 15.11.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074PO220057


Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12,

815 26 Bratislava,

IČO: 30 794 323

Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP- Názov projektu – Výmena krytiny na Dome smútku

14 196,85 € 6.11.2018
13.11.2018

Dohoda č. 18/40/052/206

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n. T., Námestie slobody 5,

093 22 Vranov n. T. , IČO: 30794536

Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menšíchslužieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení  neskorších predpisov. 

1200,48 € 6.11.2018 9.11.2018

Poistka č. 6 823 721 711

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky neživotného poistenia,

Horná 82/25,

974 01 Banská Bystrica

IČO: 31595545

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich osôb

113, 55 Eur

5.11.2018

8.11.2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201762547_Z  AGRATECH s.r.o.
Mlynská 1347,
09301 Vranov nad Topľou
IČO: 31725210
Uzavretie platnej a Účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

31.10.2018
8.11.2018

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky neživotného poistenia,

Horná 82/25,

974 01 Banská Bystrica

IČO: 31595545

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
25,07 Eur
24.10.2018
25.10.2018

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Regionálne centrum prevádzky neživotného poistenia,

Horná 82/25,

974 01 Banská Bystrica

IČO: 31595545
 
Havarijné poistenie motorových vozidiel
172,41 Eur 24.10.2018 25.10.2018

Návrh poistnej zmluvy č. 6823721711_1_139

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna insurance Group

Štefánikova 17,

811 05 Bratislava

IČO: 31595545

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb 

 

18.10.2018

25,10.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS0000755831C

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta1452534


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS00007558184

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta 1452518


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS00007558176

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta1452513


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS0000755813E

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta1452506


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS0000755810K

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta1486283


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS00007558079

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta1452497


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS00007558273

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta1452532


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS 00007558257

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta1452524


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS00007558249

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta1452516


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy – 24ZVS0000755823B

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta1452514


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS0000755822D

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta 1452510


15.10.2018 6.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy-24ZVS0000755821F

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,

042 91 Košice, IČO:36599361

Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy- č. odb. miesta1452503
15.10.2018 6.11.2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003224 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom  rozpočtu MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

Pribinova 2,

812 72 Bratislava, IČO: 00151866

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly MV SR podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 526/2010 Z. z. a príjemca sa zaväzuje použiť  poskytnutú dotáciu na projekt : „Požiarna zbrojnica –stavebné úpravy“

30 000,- € 26.10.2018 5. 11.2018
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve

JADOZ s.r.o.,

Tolstého 28,

040 01 Košice,

IČO: 50 297 465

Zmena bodu 2-Zmluvné strany v časti Mandatár, kde došlo k zmene sídla mandatára a doplnenie údaja IČ DPH 2100,-€ 10.10.2018 10.10.2018
Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307772S/2018

Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31,

042 91 Košice,

IČO: 36599361

Nové odberné miesto odberateľa
1.10.2018 3.10.2018

Zmluva o spolupráci č. zmluvy: USVRK-OIP-2018/001353-004

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866

Úprava vzájomných práv a povinností v záujme dosiahnutia účelu Zmluvy uvedeného v bode 2.2 tohto článku Zmluvy
18.9.2018 19.9.2018
Zmluva o kontrolnej činnosti

EKOTEC, spol. s.r.o., Lamačská cesta 20,

841 03 Bratislava,

IČO: 00687022

Vykonávateľ kontroly sa zaväzuje vykonať každoročne nestranné zistenie stavu multifunkčného ihriska, tzv. ročnú. Hlavnú kontrolu a vydať o tom kontrolný protokol. 230,- €/rok 14.9.2018
14.9.2018

Návrh poistnej zmluvy č. 6823466300_1_139

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna insurance Group

Štefánikova 17,

811 05 Bratislava

IČO: 31595545

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

 

14.08.2018

21.08.2018


Záložná zmluva č. 700/299/2016


Štátny fond rozvoja bývania,

Lamačská cesta 8,

833 04 Bratislava 37,

IČO: 317489542


Záložné právo k nehnuteľnosti zapísaných v katastri nehnuteľnosti na LV č. 374 katastrálne územie Jastrabie n. T. – Bytový dom 647812,56 € 09.08.2018 21.08.2018
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava 1
IČO:00151700
Havarijné poistenie motorového vozidla
757,83 Eur
03.08.2018
04.08.2018
Dodatok k Zmluve o dielo ku dňu 1.8.2018
PP PROTECT s.r.o.,
Antona Bernoláka č. 2,
071 01 Michalovce,
IČO: 48039365
Zmena Zhotoviteľa na: GDPR Slovakia s.r.o., A. Bernoláka č. 2, 071 01 Michalovce, IČO: 517769901
31.7.2018
01.8.2018
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava 1
IČO:00151700
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
47,88 Eur
31.07.2018
01.08.2018
Kúpna zmluva
Slovdach, s.r.o.,
Popradská 23,
064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 36465330
predaj nehnuteľnosti – bytový dom s. č. 154 na parc. č. 257/7 a 257/10,  a pozemky parc. č.  257/4, 257/8, 257/9,  257/10
658.409,69 € vrátane DPH
03.07.2018 03.07.2018
Kúpna zmluva
AGRATECH, s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Predaj a kúpa traktoru s príslušenstvom  vrátane poistenia a prípadného preclenia predmetu kúpy, manuálov, technickej dokumentácie a jeho doručenie na miesto dodania a uvedenie do prevádzky.
132.000,00 €
03.07.2018
03.07.2018
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001882
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 4,6,8,
816 43 Bratislava,
IČO: 00681156

v zastúpení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava,
IČO 00151866
Úpravy v Zmluve o poskytnutí NFP : ZM_SEP-IMRK2-2017-001882, – Výstavba MŠ Jastrabie nad Topľou, kód projektu v ITMS2014+312061K952
29.6.2018
29.6.2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 20.4.2018
Ladislav Torok-LT servis,
Vyšná Hutka 27,
040 18 Vyšná Hutka
Zmena identifikačných údajov objednávateľa(zmena bankového spojenia, čísla účtu a IBAN-u)
21.6.2018
22.6.2018
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 20.4.2018
AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany,
Mlynská 2,
053 11 Smižany
Zmena identifikačných údajov objednávateľa(zmena bankového spojenia, čísla účtu a IBAN-u)
21.6.2018 22.6.2018
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 03.11.2017
ART PLAST, spol. s.r.o.,
Budovateľská 45,
080 01 Prešov
Zmena identifikačných údajov objednávateľa (zmena bankového spojenia, čísla účtu a IBAN-u).

21.6.2018
22.6.2018
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/35
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava,
IČO: 42181810

V zastúpení:
Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica

Názov projektu: Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou

 

 

Predmet: Zmena termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu


11.6.2018
12.6.2018
Zmluva o spolupráci č. zmluvy: USVRK-OIP-2018/000768-063 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava,
IČO: 00151866

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre RK,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán a zmluvných podmienok pri realizácii aktivít NP PVP MRK, v záujme dosiahnutia účelu Zmluvy uvedeného v bode 2.2 tohto článku Zmluvy
8.6.2018
11.6.2018

Zmluva o dielo

 

Príloha k zmluve č.1
Príloha k zmluve č.2

CONSTRUCTOR-EU s.r.o.,
Lomnická 311,
094 12 Vechec,
IČO: 36836907
Realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela "Výstavba MŠ Jastrabie n. T."
177.585,29 € s DPH
15.05.2018
16.05.2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/G588
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava,
IČO:42181810

v zastúpení

Slovenská inovačná a energetická agentúra,
Bajkalská 27,
827 99 Bratislava,
IČO: 00002801
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy, s.č.113 - Jastrabie n. T.
263.380,85 € s DPH
14.5.2018
15.5.2018
Zmluva o dielo
PP PROTECT s.r.o.,
Antona Bernoláka č. 2,
070 01 Michalovce,
IČO: 48039365
Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje implementovať pre objednávateľa novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovať potrebnú bezpečnostnú dokumentáciu, bezpečnostné opatrenia a poskytovanie služieb „Zodpovednej osoby“ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov.
30 € po dobu 36 mesiacov
30.4.2016
11.5.2018
ART PLAST, spol. s.r.o.,
Budovateľská 45,
080 01 Prešov,
IČO:31667678

ART PLAST, spol. s.r.o.,
Budovateľská 45,
080 01 Prešov,
IČO:31667678
Záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Kompostovisko Jastrabie n. T.“ podľa Projektovej dokumentácie- Príloha č. 3, tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby
48.698,11 €
23.4.2018
26.4.2018
Zmluva o poradenskej činnosti podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Michal Markuš,
Rudlov 110
094 35 Soľ
Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z predmetu tejto zmluvy
300,00 €
23.4.2018
24.4.2018
ZMLUVA  č. 148528 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Kutuzovova 17,
831 03 Bratislava 3
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1.400,00 €
23.4.2018
24.4.2018

Kúpna zmluva

 

Príloha ku KZ

 

AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany,
Mlynská 2,
Smižany 053 11,
IČO: 31727531
Dodanie tovaru v zmysle prílohy –jedná sa o predmet zákazky – Nádoba na kvapaliny – „Kompostáreň na zhodnocovanie  biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie  nad Topľou“
340,80 € s DPH
20.4.2018
23.4.2018

Kúpna zmluva

 

Príloha ku KZ

Ladislav Torok – LT servis,
Vyšná Hutka 27,
040 18 Vyšná Hutka,
IČO: 41837533
Dodanie tovaru v zmysle prílohy –jedná sa o predmet zákazky – Čerpadlo – „Kompostáreň na zhodnocovanie  biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou“
554,00 € s DPH
20.4.2018
23.4.2018
Zmluva o združenej dodávke plynu
Innogy Slovensko s.r.o.,
Hviezdoslavovo námestie 13,
811 02 Bratislava,
IČO: 44291809
Touto Zmluvou sa dodávateľ zaväzuje dodávať Odberateľovi do jeho odberných miest zemný plyn a zabezpečiť na vlastné meno a na vlastný účet prepravu plynu, Distribúciu plynu, ako aj ďalšie s tým súvisiace služby a Odberateľ sa zaväzuje takto dodaný plyn odobrať a zaplatiť Dodávateľovi plyn v Zmluve dohodnutú cenu podľa aktuálneho cenníka.

18.4.2018
24.4.2018
Zmluva o dielo č. 170401P/2018/EEA
LAUREOLA SK, s.r.o.,
Exnárova 6,
040 22 Košice – Dargovských hrdinov
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre Objednávateľa a Objednávateľovi  odovzdá Žiadosť o Dotáciu poskytovanú Environmentálnym fondom v oblasti l- J. ELEKTROMOBILITA, činnosť J1 – Podpora elektromobility.
990,00 €
17.4.2018
24.4.2018
Kúpna zmluva č.Z201814516_Z
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
09301 Vranov n.T.,
IČO: 31725210
Drvič stavebného odpadu
20.100,00 €
10.04.2018 11.04.2018
Kúpna zmluva č.Z201814514_Z
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
09301 Vranov n.T.,
IČO: 31725210
Strojné vybavenie Zberného dvora
79.770,00 €
10.04.2018
11.04.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy uzavretej dňa 23.01.2018
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
SR, IČO: 31725210
Dohoda na ukončení Zmluvy predmetom ktorej bola dodávka Nádoby
22.3.2018
23.3.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy uzavretej 23.1.2018
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
SR, IČO: 31725210
Dohoda na ukončení Zmluvy predmetom ktorej bola dodávka čerpadla

22.03.2018
23.3.2018
Príloha č. 10 k zmluve č. 28 001 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
Marius Pedersen, a.s.,
Opatovská 1735,
911 01 Trebišov,
IČO: 34115901
ceny a platobné podmienky platné od marca 2018

08.02.2018
14.02.2018
Objednávkový list -  Dodatok č.1
Ing. Michal Dvorjak,
094 34 Čierne nad Topľou,
IČO: 33271887
zmena a doplnenie objednávkového listu zo dňa 18.12.2017
12.2.2018
12.2.2018

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/35

Príloha č.4

Ministerstvo životného prostredia SR,
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava,
IČO: 42181810
Aktualizácia zmluvy a prílohy č.4, Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF.

30.1.2018
30.1.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy č. č. Z201764865_Z uzavretej dňa 9.1.2018
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
09301 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Ukončenie zmluvy, predmetom ktorej bola dodávka Traktora s príslušenstvom.

23.1.2018
24.1.2018
Kúpna zmluva č.2 AGRATECH, s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Predaj a kúpa nádrže na vodu vrátane poistenia a prípadného preclenia predmetu kúpy a jeho doručenie na miesto dodania a montáže.
960,00 €
23.1.2018
24.1.2018
Kúpna zmluva č. 1
AGRATECH, s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Predaj a kúpa čerpadla s elektrocentrálou vrátane poistenia a prípadného preclenia predmetu kúpy a jeho doručenie na miesto dodania, montáž a uvedenie do prevádzky.
1.680,00 € s DPH
23.1.2018
24.1.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy č. Z201764865_Z uzavretej dňa 09.01.2018
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 2020528290
Ukončenie zmluvy, Z2017648656_Z s účinnosťou ku dňu 16.01 2018 a to ešte pred začatím realizovania predmetu zmluvy.

16.01.2018
17.01.2018