Zmluvy 2017
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o dielo
CONSTRUCTOR-EU s.r.o.,
Lomnická 311,
094 12 Vechec,
IČO: 36836907
Predmetom zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou“.
139.816,81 €
30.12.2017
02.01.2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 4,6,8,
816 43 Bratislava,
IČO: 00681156
v zastúpení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava,
IČO: 00151866
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP- „Výstavba MŠ Jastrabie nad Topľou“
123.500,00 €
28.12.2017
29.12.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/35
Ministerstvo životného prostredia SR,
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava,
IČO: 42181810 v zastúpení
Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica,
IČO: 00626031
Zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu.

28.12.2017
29.12.2017
Zmluva o dielo
DD-ARCH, s.r.o.,
Hencovská 1836/25,
093 02 Hencovce,
IČO: 45853240
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Zberný dvor v obci Jastrabie nad Topľou“
3.600,00 €
21.12.2017
22.12.2017
Nájomná zmluva č.23/2017/DVT
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,
Radničné námestie 8,
969 55 Banská Štiavnica,
IČO:36022047
Prenájom vodného toku Jastrabie, správcovské číslo toku 127, v hydrologickom poradí číslo 4-30-09-154 v k.ú. Jastrabie nad Topľou, obec Jastrabie nad Topľou, okres Vranov nad Topľou.
1,00 €/ rok
20.12.2017
21.12.2017
Objednávkový list
Ing. Michal Dvorjak,
094 34 Čierne nad Topľou,
IČO: 33271887
Poskytnutie služieb – výkon externého projektového manažmentu pri spracovaní a realizácii projektu „Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou“
4.200,00 €
18.12.2017
18.12.2017
Dohoda č. 17/40/012/16
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Nám. Slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 30794536
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec.

15.12.2017
16.12.2017
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11,
010 11 Žilina,
IČO: 31575951
zriadenie grantového účtu

4.12.2017
5.12.2017
Zmluva o dielo č. 02/11/2017
RD-SYSTÉM s.r.o.,
Rakovec nad Ondavou 7,
072 03 Rakovec nad Ondavou,
IČO: 31725147
Zhotovenie diela – stavby "Výmena krytiny na Dome smútku" zhotoviteľom pre objednávateľa. Výmena krytiny na Dome smútku bude financované z projektu Výmena krytiny na Dome smútku : Číslo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: 22/PRV/2017, Program rozvoja vidieka SR 2014—2020.
14.196,85 €
29.11.2017
01.12.2017
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 22.9.2017
Obstarávateľ SK, s.r.o.,
Agátová 6,
075 01 Trebišov,
IČO: 46887423
Zmeny a doplnenia Mandátnej zmluvy zo dňa 22.9.2017

22.11.2017
24.11.2017
Kúpna zmluva č. Z201762547_Z
Agratech s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Kolesový nakladač s príslušenstvom
77.360,00 €
27.11.2017
29.11.2017
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 22.9.2017
Obstarávateľ SK, s. r. o.,
Agátová 6,
075 01 Trebišov,
IČO: 46887423
Dohoda na zmenách a doplneniach Mandátnej zmluvy zo dňa 22.9.2017
22.11.2017
24.11.2017
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 22.9.2017
JADOZ s.r.o.,
Tolstého 28,
040 01 Košice,
IČO: 50297465
Dohoda na zmenách a doplneniach Mandátnej zmluvy zo dňa 22.9.2017

22.11.2017
24.11.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2017-001608
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 4,56,8,
816 43 Bratislava,
IČO: 00681156

V zastúpení

Ministerstvo vnútra SR,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava,
IČO: 00151866
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít. Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: "Miestne občianske poriadkové služby Jastrabie nad Topľou"
50.402,70 €
13.11.2017
15.11.2017
Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo zo dňa 22.9.2017
Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo zo dňa 22.9.2017
CONSTRUCTOR – EU s.r.o.,
Lomnická 311,
094 12 Vechec,
IČO: 36836907
Zrušenie Zmluvy o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela "Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou". Zmluva sa ruší v celom rozsahu, a to bez toho aby zmluvným stranám vznikli akékoľvek nové záväzky.
8.11.2017
15.11.2017
Zmluva o dielo 06/2017
ART PLAST, s.r.o.,
Budovateľská 45,
080 01 Prešov,
IČO: 31667678
Záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo „Kompostovisko Jastrabie nad Topľou“, podľa projektovej dokumentácie a dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
48.698,11 €
3.11.2017
7.11.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.: 01/08/2016 na zhotovenie projektu stavby podľa § 536 a násl. §§ Obchodného zákonníka č.213/1991 Z z
Inžinierska agentúra, s.r.o.
Jarná 394/15,
prevádzka: ull. Duklianskych hrdinov 1210,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 36839051
Predmetom dodatku v zmyle čl. 10.6 zmluvy č. 01/08/2016 na stavbu: "Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou" je doplnenie čl. 10.

24.10.2017
26.10.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/35
Ministerstvo životného prostredia SR,
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava,
IČO: 42181810

V zastúpení:
Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28,
975 90 Banská Bystrica,
IČO: 00626 031
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa  Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu "Kompostáreň na zhodnocovanie  biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou"
186.833,50 €
2.10.2017
3.10.2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy: A2960738
Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava,
IČO: 356 97 270
Dohoda strán na zmene účastníckeho programu na Go Europe a predaji zariadenia.
15,00 € / mesiac
28.9.2017
29.9.2017
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru
JADOZ s.r.o.,
Tolstého 28,
040 01 Košice,
IČO: 50297465
Záväzok mandatára, že zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet inžinierske činnosti – výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby pre projekt: "Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou"
2.100,00 €
22.9.2017
23.9.2017
Zmluva o dielo
CONSTRUCTOR-EU s.r.o.,
Lomnická 311,
094 12 Vechec
Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: "Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou"
Cena predmetu zmluvy s DPH: 139.816,81 €
22.9.2017
23.9.2017
Mandátna zmluva
Obstarávateľ SK, s.r.o.,
Agátová 6,
075 01 Trebišov,
IČO: 46887423
Zabezpečene služieb verejného obstarávania k projektu "Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou"
1.200,00 €
22.9.2017
23.9.2017
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
HOOK, s.r.o.,
Toryská 6,
040 11 Košice,
IČO: 36216224
Záväzok dodávateľa dodávať ovocie a zeleninu a výrobky z nich, spĺňajúce  predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť bez vykazovania zjavných kvalitatívnych nedostatkov, a záväzok odberateľa uvedený predmet zmluvy odoberať za dohodnutých zmluvných dojednaní a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu.

21.9.2017
22.9.2017
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0097-PRB/2016 zo dňa 9.11.2016
Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Námestie slobody 6,
81005 Bratislava,
IČO: 30416094
Zmena zmluvy č. 0097-PRB-2016 zo dňa 9.11.2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov V čl. II sa mení Zhotoviteľ/Budúci predávajúci:  SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa, IČO: 3646530

6.9.2017
7.9.2017
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409  a následne Obchodného zákonníka č. 50991/2017
Tatranská mliekareň, a.s.,
Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok,
IČO: 31654363
Realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Európsky školský mliečny program"
Cena tovaru bude stanovená v súlade s príslušnými normami stanovenými Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvojom vidieka SR a bude uvedená na dodacom liste v deň uskutočnenia dodávky
31.8.2017
5.9.2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava,
IČO: 35763469
Služba Magio internet L – ADSL
15,00 €/mesiac
30.8.2017
4.9.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Špitálska 4, 6, 8,
816 43 Bratislava,
IČO: 00681156

V zastúpení: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava,
IČO: 00151866
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu: „Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou“
170.383,72 €
11.8.2017
18.8.2017
Zmluva o prenájme skladovacích a parkovacích priestorov

SLOVDACH, s. r. o., Popradská 23,

064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36465330

Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v obci Jastrabie n. T., na pozemku č. 257/1, zapísaných na LV 247, katastrálne územie Jastrabie n. T., Správa katastra Vranov n. T. 13.160,00 € 31.7.2017 9.8.2017
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SLOVDACH, s.r.o.,
Popradská 23,
064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 36465330
Nájom nehnuteľnosti za účelom investičnej činnosti spočívajúcej v zriadení prístupovej komunikácie, prípojky ELI, plynovej prípojky, vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, dažďovej a splaškovej prípojky.
bezodplatný nájom
17.7.2017
18.7.2017
Zmluva o dielo č. 01062017
Danex plus s.r.o.,
Daniel Nutár, konateľ,
Soľ 109, 094 35,
IČ DPH: SK2023038985
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo "Riešenie bezpečnostnej situácie na štátnej ceste III 018233 v obci Jastrabie nad Topľou- II. Etapa"
98.625,68 € s DPH
28.06.2017
29.06.2017
Zamestnávateľská zmluva
NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.,
Jesenského 4/C,
811 02 Bratislava,
IČO: 35976853
Predmetom tejto zamestnávateľskej zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení v súlade s podmienkami Zmluvy
-
23.06.2017
24.06.2017
Zmluva o spolupráci, č. zmluvy: USVRK-OIP-2017/000594-001
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2,
812 72 Bratislava,
IČO: 00151866
Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie realizovania terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obci v rámci Projektu financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Výška poskytovaných finančných prostriedkov je stanovená jednotkovou cenou na pracovné miesto zamestnanca za kalendárny mesiac /celková cena práce TS- 1082,29 €, TS – 781,48 €/
12.6.2017
14.6.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
Grund Vranov n. T., s.r.o,
sídlo Makovická 934/16,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 31686974
                 
SLOVDACH, s.r.o.,ň
Popradská 23,
064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 36465330
Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpisu tohto dodatku vstupuje na miesto budúceho predávajúceho SLOVDACH, s.r.o. so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi.
1.6.2017
8.6.2017
Príkazná zmluva
PhDr. Ondrej Srebala, CSc.,
Ambroseho 8,
851 02 Bratislava
Uskutočnenie administratívne spracovanie agendy Obecného úradu Jastrabie nad Topľou v plnom rozsahu, zoradiť agendu a skompletizovať jednotlivé agendy podľa ich určenia.
350,00 €
20.5.2017
22.5.2017
Sponzorská zmluva
Obec Rudlov, Obecný úrad,
094 35 Rudlov 37,
IČO: 00 332 763
Poskytnutie finančnej podpory príjemcovi na účely Športovej aktivity IV. Ročník bežeckej akcie "Rudlovský šlapák"
100,00 €
10.5.2017
11.5.2017
Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/539
Remek, s.r.o.
Nálepkova 2,
949 01 Nitra,
IČO: 36535605
Zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo veci dodania a užívania IS
282,00 €
05.05.2017
08.05.2017
Zmluva o dielo č. R_64/2017
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy,
041 18 Košice,
Čs. armády 20,
IČO: 00 161 957
Predmetom zmluvy je právo objednávateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS v súlade so zásadami a licenčnými podmienkami legálneho používania SW produktov IVeS
69,71 € bez DPH
04.05.2017
05.05.2017
Kúpna zmluva
Bc. Mária Petrigová, rod. Capková,
094 35 Jastrabie nad Topľou 18
Nehnuteľnosť – diel „2“ vo výmere 27 m2, odčleneného od parcely registra „E“ parcelné číslo 693, zapísanej na LV č. 361 kat. územia Jastrabie nad Topľou vo vlastníctve Obce Jastrabie nad Topľou
27,00 €
25.4.2017
28.4.2017
Zmluva o poskytovaní technickej služby, Servisná zmluva
Jozef Torok – ELAKPRO,
Soľ č. 270,
094 35 Soľ,
IČO:33271747
Poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: predaj projektovanie, montáž, revízia, oprava a servis zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste, alebo ich okolí
Cena je stanovená základe rozpočtu a vzájomnej dohody oboch zmluvných strán a podľa „Cenníka – č.1“  a bude vyúčtovaná faktúrou splatnou do 7 dní odo dňa vystavenia a obdŕžania vyúčtovania
10.4.2017
11.4.2017
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
SPP – distribúcia a.s.,
Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava,
IČO: 35910739
Predmetom zmluvy je záväzok PDS nainštalovať Žiadateľovi na budúce odberné miesto, uvedené v Žiadosti o pripojenie, na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu.
216,36 €
5.4.2017
6.4.2017
Kúpna zmluva
Jana Feriová,
nar. 15.10.1992,
trvale bytom 094 31 Prosačov
Podiel 2/3  nehnuteľnosti - parcela registra „C“, parcelné číslo 35, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 717 m2, zapísanej na LV č. 126 katastrálneho územia Jastrabie nad Topľou, okr. Vranov n. T.
813,00 €
10.3.2017
11.3.2017
Kolektívna zmluva
Základná organizácia
odborového zväzu
verejnej správy obecných úradov
združených pri OcÚ Soľ
Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier. Zmluvou sa upravujú :
- postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán
- pracovnoprávne vzťahy
- platové podmienky,
- oblasť BOZP
- sociálna oblasť a sociálny fond
09.03.2017
10.03.2017
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.,
Hodžova 11, 010 11 Žilina,
IČO: 00332445
Zriadenie účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z projektu "Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou".

6.3.2017
7.3.2017
Zmluva o reklame
Marius Pedersen, a.s.,
Opatovská 1735,
91101 Trenčín,
IČO: 34115901
Predmetom zmluvy je bezodplatné zabezpečenie spolupráce v oblasti reklamy medzi spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. a obcou Jastrabie nad Topľou.
29,40 €
21.02.2017
23.02.2017
Kúpna zmluva
Mičkanin Ján, Ing.,
Cottbuská 1367/7,
Košice – Sídlisko KVP,
040 23 Košice
Predaj nehnuteľnosti parcely registra E parcelné číslo: 59/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 111 m2, zapísanej na liste vlastníctva číslo 372 katastrálneho územia Jastrabie nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
555,00 €
10.01.2017
11.01.2017
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Mesto Vranov nad Topľou,
Ul. Dr. Daxnera 87,
093 16 Vranov nad Topľou,
IČO: 00332 933
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa
30,00 €/kalendárny rok 2017 na 1 žiaka
09.01.2017
11.01.2017