Zmluvy 2016
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o poskytnutí dotácie
Slovenská regionálna spoločnosť,
so sídlom: Ambroseho 8,
851 02 Bratislava,
IČO: 3182923
Vymedzenie práv a povinností Poskytovateľa a Prijímateľa pri zabezpečení spolufinancovania mzdových nákladov súvisiacich s výkonom umeleckej výchovy a vzdelávania na súkromnej základnej umeleckej škole v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) a c) Zákona o štátnej správe  v školstve a §7a ods. 1 písm. a) Zákona o financovaní škôl a to prostredníctvom dotácie poskytovanej Poskytovateľom Prijímateľovi

30.12.2016

 

Dátum skončenia platnosti zmluvy: 31.12.2021

02.01.2017
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej 13.9.2013
Súkromná základná umelecká škola, Jastrabie nad Topľou,
094 35 Jastrabie nad Topľou 112,
IČO: 422 323 68
Dodatkom sa menia a dopĺňajú  body zmluvy: Čl. II. bod 4, Čl.IV. bod 1, Čl.
1 € /ročne
22.12.2016
22.12.2016
Zmluva č. 0097-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomnýh bytov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava,
IČO: 30416094
Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov podľa § 10 ods. 4 zákona na účel obstarania nájomných bytov podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona, špecifikovanej v článku II zmluvy, z rozpočtovej kapitoly ministerstva v rozpočtovom roku 2016.
243.630,00 €
9.11.2016
14.11.2016
Zmluva č. 0098-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava,
IČO: 30416094
Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov podľa § 10 ods. 4 zákona na účel obstarania technickej vybavenosti podľa § 5 písm. c) zákona, špecifikovanej v článku II zmluvy, z rozpočtovej kapitoly ministerstva v rozpočtovom roku 2016.
25.560,00 €
9.11.2016
14.11.2016
Zmluva o úvere
Štátny fond rozvoja bývania,
Lamačská cesta 8,
833 04 Bratislava,
IČO: 31749542
Predmet zmluvy: Poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na Bytový dom Jastrabie n. T. – 12 b.j. Úprava práv a povinnosti Zmluvných strán pri poskytnutí Úveru.
365.790,00 €
31.10.2016
02.11.2016
Zmluva o dielo č. 11/2016 PD
DD-ARCH s.r.o.,
Hencovce 1836/25,
093 02 Hencovce,
IČO:45853240
Vypracovanie a dodávka stvebno-technickej dokumentácie stavby „Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy s. č. 113“
5.640,00 €
28.10.2016
29.10.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS),
Kýčerského 5,
811 05 Bratislava,
IČO:45736359
Zmena ceny plnenia
1,00 € na obyvateľa ročne
26.10.2016
27.10.2016
Darovacia zmluva
Slovenská republika – Kancelária Národnej rady SR,
Námestie Alexandra Dubčeka 1,
812 80 Bratislava,
IČO:00332445
Predmetom darovania je hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu. 5.727,57 €
17.10.2016
18.10.2016
DOHODA číslo 16/40/052/663 - O zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku  na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n. T.,
Námestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 30794536
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, časti ďalších nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.

2.926,44 €
27.9.2016
30.9.2016
Zmluva o dielo, č. 01/08/2016
Inžinierska agentúra, s.r.o.,
Jarná 391/15,
prevádzka: Duklianskych hrdinov 1210,
093 01 Vranov nad Topľou
Záväzok zhotoviteľa na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou“ a záväzok objednávateľa, že dokončenú projektovú dokumentáciu prevezme, zaplatí dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi dojednané spolupôsobenie.
-
10.08.2016
11.08.2016
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 09.09.2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava,
IČO: 35815256
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie.

10.8.2016
11.8.2016
Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava,
IČO: 35815256
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie.

10.8.2016
11.8.2016
Dodatok č.1 k "Zmluve o zatvorení budúcej kúpnej zmluvy"
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.,
Makovická 934/16,
093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 31686974
Zrušenie a doplnenie bodov v zmluve

07.07.2016
08.07.2016
Zmluva o dielo č. 16/2016
Ing. Novotný Rudolf - Druprojekt IPZ Prešov
Okružná 33
080 01 Prešov
IČO: 32913729
Projektová dokumentácia na stavbu "Kompostovisko".
2.460,00 €
01.07.2016
04.07.2016
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a užívaní pozemku
Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Soľ filiálka Jastrabie nad Topľou,
094 35 Soľ 302
Dodatkom č. 1 sa Zmluva o nájme a užívaní pozemku uzatvorená medzi prenajímateľom a nájomcom dňa 11.02.2010 v Jastrabí nad Topľou mení a čiastočne ruší a dopĺňa.

01.07.2016
01.07.2016
Zmluva č. 325/2016/ORHC
O poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 15/2008 „O poskytovaní odtácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 583//2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení

Prešovský samosprávny kraj,
Námestie mieru 2,
080 01 Prešov,
IČO: 37870475
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
2.500,00 €
30.06.2016
01.07.2016
Zmluva o darovaní č. 17/BHG/2016
Bukóza Holding, a.s.,
Hencovská 2073,
093 02 Hencovce,
IČO: 36450847
Darca touto zmluvou daruje obdarovanému finančný dar  na účel pokrytia nákladov spojených s 36. ročníkom futbalového turnaja Jastrabčanov. Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa ho použiť v súlade s uvedeným účelom.
150,00 €
24.6.2016
25.6.2016
Darovacia zmluva
Slovenská republika – Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A,
811 04 Bratislava,
IČO:00151882
Predmetom zmluvy je darovanie hnuteľného majetku štátu.
648,60 €
22.06.2016
23.06.2016
Zmluva o poskytnutí služieb
Ultima Ratio, s.r.o.,
Ul. 1.Mája 709,
031 01 Liptovský Mikuláš,
IČO: 46862439
Komplexná realizácia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt "Kompostáreň na zhodnocovanie biologický rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou" Realizácia verejných obstarávaní súvisiacich s projektom.
4.800,00 €
14.6.2016
15.6.2016
Dohoda č. 16/40/012/77 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp.o podmienkach dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou,
Nám. Slobody 5,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 30794536
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

13.6.2016
14.6.2016
Zmluva o reklame
Marius Pedersen,
Opatovská 1735,
911 01 Trenčín,
IČO: 34115901
Predmetom je bezodplatné zabezpečenie spolupráce v oblasti reklamy medzi spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. a Obcou Jastrabie nad Topľou
200,00 €
09.06.2016
10.06.2016
Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ZB Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. 0629/3000/2016
Východoslovenská distribučná, a.s.,
Mlynská 31,
042 91 Košice,
IČO: 36599361
Predmet zmluvy: Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa službu osvetlenia obce Jastrabie n. T. a Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu platiť dohodnutú cenu a to za podmienok a spôsobom v tejto zmluve uvedených.
215,00 € mesačne
02.06.2016
03.06.2016
Zmluva o šírení reklamy
ALDA Vranov n. T., s.r.o.
067 45 Hudcovce 67,
IČO: 36463116
Šírenie reklamy pre klienta vopred zvolenou formou – formou reklamy sa pre účely tejto zmluvy rozumie propagácia obchodného mena klienta
16,20 €
31.05.2016
31.05.2016
Zmluva VMI0714201503A uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79//2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ENVI-PAK, a.s.,
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava,
IČO: 35 858 010
Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obci.

27.04.2016
28.04.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.,
Einsteinova 25,
851 01 Bratislava,
IČ0: 35942436
Dohoda o právach a povinnostiach Zmluvných strán

3.5.2016
4.5.2016
Zmluva o spolupráci
Net4All s.r.o.,
Sídl. 1.Mája 67/9,
093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 43820590
Úprava právnych vzťahov pri inštalovaní a následnom prevádzkovaní domových a bytových prípojok internetu, udelenie práva v objekte OcÚ Jastrabie n. T., obytného paneláku a domu smútku. Vybudovať inštalácie potrebné k pripojeniu sa a prevádzke Internetu a digitálnej televízie.

20.04.2016
21.04.2016
Dohoda č. 39/§52a/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej  činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou,
Námestie slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou,
IČO: 30794536
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie  dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie uchádzačova o zamestnanie, na úhradu poplatku za doklad  preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, ak to právnická osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby.
487,74 €
22.03.2016
23.03.2016
Dohoda č. 19/ §52/2016/NP PZ VAOTP o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou,
Námestie slobody 5,
093 01 Vranov n. T.
IČO: 30794536
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok  vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné ochranné prac. prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec.
1.950,96 €
22.03.2016
23.03.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VMI0714201503A podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
ENVI-PAK, a.s.,
Galvaniho 7/B,
821 04 Bratislava,
IČO: 35858010
Zmluva predstavuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods.1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej  sa zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť budúcu zmluvu, ktorej Vzor tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou vzoru budúcej zmluvy sú tiež jej prílohy č. 1 až č.3 spolu So všeobecnými obchodnými podmienkami. Obsah budúcej zmluvy možno meniť iba s písomným Súhlasom oboch zmluvných strán formou jej dodatkov.

09.03.2016
10.03.2016
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Uzatvorená podľa ust. 289 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.,
Makovická 934/16,
093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 31686974
Záväzok oboch zmluvných strán uzavrieť spolu kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k Budúcemu predmetu kúpy z Budúceho ako predávajúceho na budúceho kupujúceho ako kupujúceho za cenu platobných podmienok uvedených v tejto Zmluve.
658.409,39 €
23.02.2016
24.02.2016
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4 ods. 2 zákona č.528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Okresný súd Vranov nad Topľou,
M. R. Štefánika 874,
093 32 Vranov nad Topľou
IČO: 165981
Úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozhodnutím Okresného súdu Vranov nad Topľou

04.02.2016
05.02.2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava,
IČO:35763469
Poskytovanie služby Biznis ISDN Uni 200
29,00 €/mesačne
04.02.2016
05.02.2016
Zmluva o poskytnutí služieb
Ing. Michal Dvorjak,
094 34 Čierne nad Topľou 258,
IČO: 33271887
Zabezpečenie komplexného procesu poradenskej činnosti na projekt "Riešenie bezpečnostnej situácie na štátnej ceste III 018233  v obci Jastrabie nad Topľou – II. Etapa"
4.999,00 €
29.01.2016
30.01.2016
Dohoda č. 15/40/012/143 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú  organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. o podmienkach dobrovoľníckej činnosti, uzatvorená  podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4 resp. bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou,
Námestie Slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
-
29.01.2016
30.01.2016
Dodatok č. 9 k zmluve č. 28001 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
´Marius Pedersen, a.s.,
Opatovská 1735,
911 01 Trenčín,
IČO: 34115901
Spôsob a podmienky úhrady nákladov Obcou vo vzťahu k vytriedeným zložkám komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov obalov.

27.01.2016
28.01.2016
Zmluva o reklame
Marius Pedersen, a.s.,
Opatovská 1735,
911001 Trenčín,
IČO: 34 11 59 01
Zmluvné strany s touto zmluvou zaväzujú vzájomnou spoluprácou zabezpečiť vzájomné poskytovanie plnenia spôsobom, v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve.
29,40 €
22.01.2016
23.01.2016
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Mesto Vranov nad Topľou,
Ul. Dr. Daxnera 87,
093 16 Vranov nad Topľou,
IČO: 00332933
Záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky  na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 30 rokov za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky na účel dohodnutý v tejto zmluve
Na 1 žiaka vo výške 30,-€/kalendárny rok 2016
15.01.2016
16.01.2016