Zmluvy 2015
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní
Ján Velebír – staviteľ,
Širiava 440/12,
094 31 Hanušovce nad Topľou,
IČO: 34899197
Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Klientovi, v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy služby vo verejnom obstarávaní, ako aj záväzok Klienta poskytnúť Poskytovateľovi pri plnení jeho záväzkov včas a riadne všetku potrebnú súčinnosť a dojednanú odplatu
800,00 € bez DPH
28.12.2015
29.12.2015
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS),
Kýčerského 5,
811 05 Bratislava,
IČO: 45736359
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa  poskytovať Používateľovi plnenia uvedené v článku 2 tejto zmluvy
-
28.12.2015
29.12.2015
Dohoda č. 15/40/010/120, uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536
Predmetom tejto dohody je aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
-
07.12.2015 09.12.2015
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č.2015/J/7
AGRO – TREND, spol.  s.r.o. Černina
Mlynská 1346
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 454 796
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov- Hospodársky dvor Jastrabie nad Topľou
29,35 € za jeden rok trvania nájomného
01.12.2015
08.12.2015
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
Súkromná základná umelecká škola Jastrabie nad Topľou
Jastrabie n. T. 112
IČO: 42232368
Prenájom triedy pre výtvarný odbor
1,00€/mesiac
30.11.2015
02.12.2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy: A2960738 ID predajcu: ID 190GPB12
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu
15,00 €/mesačne
27.11.2015
29.11.2015
Dodatok k Zmluve  o poskytovaní verejných služieb č. zmluvy: A1695632 ID predajcu: ID190GPB12 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu 15,00 €/mesačne 27.11.2015 29.11.2015
Dodatok č. 9 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.2.2003 v znení dodatku č. 1 až č.8
Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87
Vranov nad T.
IČO: 332933
Týmto dodatkom č. 9 sa spravujú konania podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov začaté od 01.04.2015

30.03.2015
10.11.2015
Dodatok č. 1, k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných Zamestnávateľov podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004  Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Námestie Slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou,
IČO: 30794536
Zmena ustanovení dohody č. 18/2015/§54 – ŠnZ zo dňa 20.10.2015

28.10.2015
29.10.2015
Dohoda č. 18/2015/§54 -ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených Uoz u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods.1 pís.a) zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci projektu "Šanca na zamestnanie" pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ
6.821,10 €
20.10.2015
21.10.2015
Dodatok č. 1 k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej a fyzickej osobe.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n. T.
IČO: 30794536
Zmena financovania príspevku

02.10.2015
03.10.2015
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5 811 05 Bratislava, IČO: 45736359
Za podmienok uvedených v tejto Zmluve sa DEUS zaväzuje poskytovať v rámci implementácie projektu používateľovi služby IS DCOM

29.09.2015
30.09.2015
Dohoda č. 42/§52/2015 ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T.
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n. T.
IČO: 30794536
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.334,80 €
24.09.2015
25.09.2015
Kúpna zmluva, na dodávky školského ovocia v školskom roku 2015/2016
A.O.D. TRADE s.r.o.
Biel 97/13 076 41
IČO: 36571393
"Školské ovocie" pre Materskú školu Jastrabie nad Topľou
Cenu za dodané odvocie a šťavu vyúčtuje dodávateľ odberateľovi na základe doddacích listov faktúrou s náležitosťami riadneho daňového dokladu vždy k poslednému dňu  mesiaca, v ktorom boli dodávky realizované.
16.09.2015 17.09.2015
Sponzorská zmluva
PeDe Trade spol s.r.o
ul. Staničná 366
076 51 Pribeník
IČO:46742069
Školské ovocie pre Materskú školu Jastrabie nad Topľou
Vo výške vystavenej faktúry dodávateľa A.O.D Trade s.r.o
10.09.2015
11.09.2015
Dohoda: č. 18/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej regionálnej zamestnanosti podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
UPSVaR Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 22 Vranov n.T.
IČO: 30794536
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku  na podporu rozvoja miestnej  a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosi , ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu SR v zmysle "Operačného programu Ľudské zdroje"
4.615,29 €
26.08.2015
27.08.2015
Dohoda č. 37/§52/2015 ŠR, na vykonávanie aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na AČ formou MOS pre obec
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T.
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n.T.
IČO: 30794536
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4.741,00 €
24.08.2015
25.08.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35 763 469
Magio internet

13.08.2015
14.08.2015
Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava SR
IČO:31595545
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv, osôb a podnikaj. fyzic. osôb
60,35 € ročne
31.07.2015
01.08.2015
Dohoda o vzájomnej spolupráci
Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8, 830 00 Bratislava
IČO: 30 807 506
Zabezpečenie plynulého priebehu pilotnej fázy zavádzania inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v súvislosti s tvorbou a používaním inovovaných školských vzdelávacích programov

28.07.2015
29.07.2015
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, korej zriaďovateľom je obec, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., Zákona č. 417/Z.z. o pomoci hmotnej núdzi a o zmnene a doplnení niektorých zákonov.
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou,
Námestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody, pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
27.07.2015
28.07.2015
Zmluva o dielo
KAMTEL s.r.o,
Kendice 117,
082 01 Kendice
IČO: 36660990
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná práce pri vybudovaní IP kamerového systému v mieste realizácie stavby podľa predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania v rozsahu podľa prílohy č. 1 Technická a cenová špecifikácia tejto zmluvy
32.387,33 €
24.07.2015
27.07.2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
Sociálna poisťovňa,
Ul. 29. augusta 8 a 10,
813 63 Bratislava
IČO: 308 07 484
Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle §12b zákona č.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991Zb. a o automatickom poskytovaní údajov z tejto evidenciev elektronickej forme SP
07.07.2015
08.07.2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
Metodicko - pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
IČO:00332445
Zmena čl. 4 ods.1,  článok 5 ods. 5, čl.5 ods. 7, čl. 7 ods. 2 písm. b,  článok 7 ods. 3 písm. f), čl. 8 ods. 2

29.6.2015
30.6.2015
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe §4 ods. 2
zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmnene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov-
10T/18/2015, 2Pr/67/2015
Okresný súd Vranov nad Topľou,
M. R.Štefánika 874,
093 32 Vranov n.T.
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní
výkonu trestu povinnej práce uloženého rozhodnutím Okresného súdu
Vranov n. T. sp. zn. 10T/18/2015 zo dňa 04.02.2015, ktorý
nadobudol právoplatnosť dňa 18.3.2015 v súlade zo zákonom č.
528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17.6.2015
18.6.2015
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe §4 ods. 2
zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmnene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov-
10T/18/2015, 2Pr/68/2015
Okresný súd Vranov nad Topľou,
M. R.Štefánika 874,
093 32 Vranov n.T.
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní
výkonu trestu povinnej práce uloženého rozhodnutím Okresného súdu
Vranov n. T. sp. zn. 10T/18/2015 zo dňa 04.02.2015, ktorý
nadobudol právoplatnosť dňa 18.3.2015 v súlade zo zákonom č.
528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17.6.2015
18.6.2015
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe §4 ods. 2
zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmnene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov-
12T/10/2015, 2Pr/101/2015
Okresný súd Vranov nad Topľou,
M. R.Štefánika 874,
093 32 Vranov n.T.
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní
výkonu trestu povinnej práce uloženého rozhodnutím Okresného súdu
Vranov n. T. sp. zn. 12T/10/2015 zo dňa 25.02.2015, ktorý
nadobudol právoplatnosť dňa 17.3.2015 v súlade zo zákonom č.
528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17.6.2015
18.6.2015
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe §4 ods. 2
zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmnene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov-
12T/10/2015,2Pr/102/2015
Okresný súd Vranov nad Topľou,
M. R.Štefánika 874,
093 32 Vranov n.T.
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní
výkonu trestu povinnej práce uloženého rozhodnutím Okresného súdu
Vranov n. T. sp. zn. 12T/10/2015 zo dňa 25.2.2015, ktorý
nadobudol právoplatnosť dňa 17.3.2015 v súlade zo zákonom č.
528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17.6.2015
18.6.2015
Dodatok č. DOD/01-2015//327/2014-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k pojektu s kódom ITMS 27120230154 zo dňa 23.10.2014
Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky,
Špitálska 6,
814 55 Bratislava
Úprava  Zmluvy o poskytnutie nenávratného finan. príspevku

15.06.2015
16.06.2015
Dodatok č. 1, k dohode na vykonávanie  aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na ativačnú činnosť formou dobrovoľníckej  služby právnickej alebo fyzickej osobe
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n. T.
IČO: 30794536
Predmetom dodatku k dohode č. 20/§a/ zo dňa .. je zmena financovania príspevku


02.06.2015
03.06.2015
Zmluva o spolupráci
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14
080 05 Prešov
Úprava podmienok spolupráce SÚC PSK a obce za účelom všestranného rozvoja územia obce, zveľaďovania obce a starostlivosti o potreby obyvateľov obce
nie je uvedená
25.05.2015
26.05.2015
Sponzorská zmluva
Obec Rudlov
Obecný úrad
094 35 Rudlov 37
IČO: 00332763
Poskytnutie finančnej podpory na Športovú aktivitu: II. ročník bežeckej akcie "Rudlovský šlapák"
50,00 €
22.05.2015
23.05.2015
Sponzorská zmluva PeDe Trade spol. s.r.o
ul. Staničná 366
076 51 Pribeník
IČO:46742069
Darovanie peňažného daru na úhradu dodávok ovocia a ovocnej šťavy v rámci programu "Školské Ovoce" v škol. roku 2014/2015 za mesiac apríl 4,80 € 04.05.2015 05.05.2015
Kúpno predajná zmluva
Obec Pavlovce
Pavlovce 143
IČO: 00332658
Predavajúci touto zmluvou predáva Kupujúcemu motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci motorové vozidlo kupuje do svojho výlučného vlastnícta.
400,00 €
04.05.2015
05.05.2015
Dohoda č. 41/§52a/2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T.,
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n.T.
IČO: 37937766
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
476,40 €
27.04.2015
28.04.2015
Zmluva o vyhotovení elektronickej faktúry
ALDA VV, s.r.o
Dobrianskeho 2569
093 01 Vranov n. T.
IČO:44779275
Zmluvné strany sa dohodli, že v obchodnom styku budú používať pre účely evidencie účtovnej a daňovej faktúry v elektronickej podobe.

17.04.2015
18.04.2015
Zmluva o nájme zariadenia
Východoslovenská enertetika, a.s.
Mlynská 31
142 91 Košice
IČO: 44483767 (Prenajímteľ)
Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať Nájomcovi do užívania Zariadenie a Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi cenu za prenájom Zariadenia
15,00 €/mesačne
15.04.2014
16.04.2014
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na dodávku školského ovocia v škol. roku 2015/2016
A.O.D. TRADE s.r.o.
Biel 97/13
076 41
IČO: 36571393
Záväzok budúceho odberateľa uzatvoriť s budúcim dodávateľom Kúpnu zmluvu na dodávku školského ovocia a ovocných štiav do materskej školy v rámci programu Európskej únie "školské ovocie na rok 2015/2016, za splnenia podmienok uvedených v zmluve
neudaná
30.03.2015
02.04.2015
Sponzorská zmluva PeDe Trade spol. s.r.o
ul. Staničná 366
076 51 Pribeník
IČO:46742069
Sponzor daruje touto zmluvou obdarovanému peňažný dar na úhradu dodávok ovocia a ovocnej šťavy v rámci programu "Školské ovocie" v školskom roku 2014/2015 (za mesiac marec)od dodávateľa A.O.D Trade s.r.o
6,53 €
31.03.2015
31.03.2015
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, uzatvorená podľa §12ods.3 písm.b) bod 4 Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n. T.
IČO:30794536
Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec, na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udžiavania pracovných návykov plnoletého uchádzača o zamestnánie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc hmotnej núdzi.

27.03.2015
28.03.2015
Dohoda uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska 8
812 67 Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n. T.
IČO:30794536
Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad
neuvádza sa
20.03.2015
22.03.2015
Darovacia zmluva č. p.: CPPO-OA-2015/003968-005
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava
IČO: 00151866
Darovanie služobného cestného vozidla vrátane výbavy

09.03.2015
10.03.2015
Zmluva o spolupráci
Rómsky inštitút, n.o.
Klariská 14
811 03 Bratislava
IČO: 37924842
Spolupráca zmluvných strán na implementácii Projektu prostredníctvom poskytovania informácií, odborného poradenstva a konzultácií o nástrojoch inklúzie MRK a využívaní štrukturálnych fondov
Náklady na poskytovanie budú pre klienta bezodplatné
09.03.2015
10.03.2015
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka
Vranovský útulok pre psov
Na hrunku 52
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 422 30 110
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať odchyt túlavých a zabehnutých psov v intraviláne obce v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

1.3.2015
4.3.2015
Sponzorská zmluva
PeDe Trade spol. s.r.o,
ul. Staničná 366
Pribeník
IČO:46742069
Darovanie peňažného daru v hodnote 3,26€ na úhradu ovocia a ovocnejšťavy v rámci programu"ŠKolské ovocie" v školskom roku 2014/2015 od dodávateľa A.O.D trade s.r.o IČO: 365 71393
3,26 €
27.02.2015
28.02.2015
Dohoda č. 20/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovanie príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T.
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n. T.
IČO: 37937766
Úprava práva a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej čsinnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

23.02.2015
24.02.2015
Sponzorská zmluva
PeDe Trade spol. s.r.o
ul. Staničná 366
07651 Pribeník
IČO: 46742069
Peňažný dar  na úhradu dodávok ovocia a ovocnej šťavy v rámci programu "Školské Ovocie" v škol. roku 2014/2015 (za mesiac január) od dodávateľa A.O.D Trade s.r.o, IČO: 36571393
3,33 €
09.02.2015
10.02.2015
Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 146/2007-D zo dňa 1.1.2007
AGRO - TREND, spol. s.ro.
Černina, Mlynská 1346
093 01 Vranov n. T.
IČO:36454796
Zmena označenia Nájomcu na Nájomnej zmluve, kde namiesto pôvodného nájomcu - Radoslav Melník - AGRO SANDIK - SHR, sa uvádza nájomca AGRO- TREND, spol. s.r.o. Černina, so sídlom Mlynská 1346,  093 01 Vranov n. T. IČO: 36454796 - Predmet zmluvy: prenájom poľnohospodárskych pozemkov
42,88 €
31.1.2015
31.1.2015
Zmluva o reklame
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 3411590
Bezodplatné zabezpečenie spolupráce v oblasti reklamy medzi spločnosťou Marius Pedersen, a.s. a obcou Jastrabie n. T.
29,00 €
30.01.2015
31.01.2015
Dodatok č. 1 k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe č.5/§52a/2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T.
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
Zmena článku IV. Práva a povinnosti úradu PSVR, bodu 1. 170,40 €
28.01.2015
29.01.2015
Dohoda č. 5/§52a/2015
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T.
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení  realizácie aktivačnej sčinnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení nietorých zákonov v znení neskorších predpisov
163,20 €
27.01.2015
28.1.2015
Zmluva o výpožičke
SZUŠ Jastrabie n. T.
Jastrabie n. T. 112
IČO: 422 323 68
Touto zmluvou sa požičiavateľ zaväzuje bezodplatne poskytnúť požičiavateľovi hnuteľný majetok (interaktívna tabuľa) na dohodnutú dobu a za dohodnutých podmienok
1.381,29 €
09.01.2015
12.01.2015
Príloha č. 8 ku zmluve č. 28001 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
Marius Pedersen a.s.
Herlianska 1084
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 34115901
Ceny a platobné podmienky platné v roku 2015

02.01.2015
04.01.2015
Rámcová zmluva
ALDA VV, s.r.o
Dobrianskeho 2569
093 01 Vranov n. T.
IČO:44779275
Zásobovanie týmto sortimentom: školské a kancelárske potreby, tonery, atramentové kazety,školský a kancelársky nábytok
neuvádza sa
29.12.2014
03.01.2014