Zmluvy 2014
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby uzatvorená podľa § 30a Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podľa § 536 a nasl. a§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka
Marek Hurý - služby požiarnej ochrany
094 35 Soľ 369
IČO:37353314
Zabezpečenie a realizácia ustanovení Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, ktorými sú  ustanovené základné podmienky na zaistenie pracovnej zdravotnej služby, na zaistenie dohľadu nad pracovnými podmienkami, na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov  podmieňujúcich vznik chorôb z povolania a všeobecné zásady prevencie. A to u zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do kategórie l alebo 2
20,00 € mesačne bez DPH
30.12.2014
31.12.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
IČO: 00164348
Doplnenie článku 5 Zmluvy o tretiu vetu a o bod 7,doplnenie článku 7 bod (2) písm. k) a bod (3) písm. f, doplnene článku 8 bod (2) o 4 vetu

29.12.2014
30.12.2014
Sponzorská zmluva
PeDe Trade spol. s.r.o,
ul. Staničná 366
07651, Pribeník
IČO: 46742069
Peňažný dar  na úhradu dodávok ovocia a ovocnej šťavy v rámci programu "Školské Ovocie v škol. roku 2014/2015 mes.december) od dodávateľa A.O.D Trade s.r.o, IČO: 36571393
7,68 €
29.12.2014
30.12.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a zákona č. 597/2003 o financovaní základných škol, stredných škôl a škol. zariadení
Slovenská regionálna spoločnosť
Ambroseho 8
851 02 Bratislava
zastúpená: PhDr.Radoslav Dovjak
Vymedzenie práv a povinností Poskytovateľa a Prijímateľa pri zabezpečení spolufinancovania mzdových a prevádzkových nákladov  súvisiacich s výkonom umeleckej výchovy a vzdelávania na Súkromnej základnej umeleckej škole
96% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Poskytovateľa
29.12.2014
30.12.2014
Sponzorská zmluva
PeDe trade spol s.r.o, ul.
Staničná 366
076 51 Pribeník
IČO: 46742069
Darovanie peňažného daru  na úhradu dodávok ovocia a ovocnej šťavy v rámci programu "Školské Ovocie" v školskom roku 2014/2015 (za mesiac október) od dodávateľa A.O.D Trade s.r.o IČO:36571393
10,24 €
03.12.2014
13.12.2014
Dodatok č.1 k dohode o pskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov n. T.
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n. T.
IČO: 37937766
Zmena ustanovení dohody č. 51/§50j/2014 zo dňa 11.06.2014 z dôvodu financovania príspevku

01.12.2014
12.12.2014
Dodatok č. 1 k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na AČ formou MOS pre obec č. 38/§52/2014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T.
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n. T.
IČO: 37937766
Predmetom dodatku k dohode č. 38/§52/2014 je zmena financovania príspevku

01.12.2014
12.12.2014
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad a úprava práv
a povinností  účastníkov dohody pri zaezpečení realizácie prac. činnosti.

31.10.2014
03.11.2014
Sponzorská zmluva
PeDe trade spol s.r.o
ul. Staničná 366
076 51 Pribeník
IČO: 46742069
Darovanie peňažného daru  na úhradu dodávok ovocia a ovocnej šťavy v rámci programu "Školské Ovocie" v školskom roku 2014/2015 (za mesiac október) od dodávateľa A.O.D Trade s.r.o IČO:36571393
12,80 €
28.10.2014
03.11.2014
Dodatok č.1 k Zmluve o účasti na projekte č.30203/26120130025
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
IČO: 00164348
Úprava vzájomných práv a povinnosti pri prevode hnuteľného majetku tak, že dodávateľ prevádzaný hnuteľný majetok odovzdá priamo Škole v mieste dodania: Materská  škola Jastrabie nad Topľou 113, 094 35, ktorý bude uvedený aj Preberacom protokole.
1.381,29 €
27.10.2014
29.10.2014
Dodatok č.1 k Zmluve o účasti na projekte č.30050/26120130025
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
IČO: 00164348
Úprava vzájomných práv a povinnosti pri prevode hnuteľného majetku tak, že dodávateľ prevádzaný hnuteľný majetok odovzdá priamo Škole v mieste dodania: Základná škola Jastrabie nad Topľou 112, 094 35, ktorý bude uvedený aj Preberacom protokole.
1.381,29 €
27.10.2014
29.10.2014
Zmluva o poskytnutí nená vratného finančného príspevku č.zmluvy: 327/2014-IZ-4.0/V
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8,
81643 Bratislava
IČO: 00681156
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu: "Zamestnávanie zvevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a MRK v obci Jastrabie nad Topľou" kód ITMS 27120230154
34.965,30 €
23.10.2014
27.10.2014
Sponzorská zmluva
PeDe Trade spol. s.r.o,
ul. Staničná 366
07651, Pribeník
IČO: 46742069
Sponzor daruje touto zmluvou obdarovnému peňažný dar v hodnote 7,68 € na úhradu dodávok ovocia a ovocnej šťavy v rámci programu "Školské ovocie" v škol. roku 2014/2015 od dodávateľa A.O.D Trade s.r.o IČO:36571393
7,68 €
06.10.2014
07.10.2014
Kúpna zmluva
Irena Miklošová, rod. Kopčová,
Jastrabie n. T. č.114
predaj nehnutelnosti parcely registra "E" parcelné číslo 120, vo výmere 2086 m2, zapísanej na liste vlastníctva čslo 616 katastrálneho územia Jastrabie n. T.
1.165,00 €
13.10.2014
15.10.2014
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej 13.9.2013
Súkromná základná umelecká škola
Jastrabie nad Topľou
094 35 Jastrabie nad Topľou 112
IČO: 422 323 68
Doplnenie bodov zmluvy o nájme
2.9.2014
30.9.2014
Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia v škol. roku 2014/2015
A.O.D. Trade s.r.o
Biel 97/13 07641
IČO: 36571393
Záväzok dodávateľa v súlade s programom Európskej únie „Školské ovocie“ dodávať pre odberateľa v  Školskom roku 2014/2015  čerstvé ovocie a zeleninu, ovocnú a zeleninovú šťavu a ovocné pyré, ktoré sú určené na priamu konzumáciu deťom a žiakom.

10.09.2014
19.09.2014
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Dohoda na Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne bez obm.24LimRTC

9.9.2014
19.09.2014
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.8.2005
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Dohoda na Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne bez obm.24LimRTC

9.9.2014
19.09.2014
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 9.9.2011
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Dohoda na Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt SuperVýhodne bez obm.24LimRTC

9.9.2014
19.09.2014
Sponzorská zmluva
PeDe Trade spol. s.r.o.
ul. Staničná 366
07 651 Pribeník
IČO:46742069
Peňažný dar pre účely činnosti obdarovaného v súlade s jej cieľom, osobitne na úhradu dodávok ovocia a ovocnej šťavy v rámci programu „Školské Ovocie“ v škol. r. 2014/2015

2.9.2014
19.09.2014
Poistná zmluva
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO: 00151700
Poistenie majetku
118,07 €
17.07.2014
18.07.2014
Zmluva o poskytovaní technickej služby Jozef Torok - ELAKPRO
Soľ č. 270
094 35 Soľ
IČO:33271747
Poskytovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromenj bezpečnosti v rozsahu: montáž, revízie, údržba a servis poplachových systémov narušenia.
07.07.2014 07.07.2014
Zmluva o audítorskej činnosti
Audit Consult CD, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473
093 01 Vranov n. T.
IČO: 36456471
Zabezpečenie auditu overovanej riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky a rozpočtového hospodárenia s overovanou účtovnou závierkou odberateľa, audit súladu konsolidovanej výročnej správy s overovanou účtovnou závierkou

02.07.2014
03.07.2014
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Mesto Vranov nad Topľou
IČO: 00332933
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 30 rokov
300,00 €
30.6.2014
01.07.2014
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl. zákona č.417/2013  Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie Slobody 5
093 22 vranov nad Topľou
IČO:37937766
Záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých  účasť zabezpečí úrad.

30.06.2014
01.07.2014
Dohoda č. 38/§52/2014 ŠR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T.
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n. T.
IČO: 3793766
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2.646,00 €
26.06.2014
27.06.2014
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Slovenská regionálna spoločnosť, o.z.
IČO: 31802923
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov
960,00 €
25.6.2014
26.6.2014
Nájomná zmluva
Fišman Miroslav
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme nájomného bytu vo vlastníctve prenajímateľa – obce

18.06.2014
19.06.2014
Zmluva o prevode hnuteľného majetku číslo: 2014 _MRK  II_PO_PO_048
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
P.O. BOX 191,
850 05 Bratislava
IČO: 00164348
Úprava vzájomných práv a povinnosti pri prevode hnuteľného majetku, ktorý je predmetom prevodu podľa zmluvy

17.06.2014
18.06.2014
Dohoda č. 51/§50j/2014 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestie Slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 37 937 766
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu SR

11.06.2014
12.06.2014
Kúpna zmluva č. 3/2014, uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchod. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Confer s.r.o.
Kremnička 3
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36713201
Dodanie konferenčných stoličiek Lea-vyššia B trieda vo farbe bordová, vrátene dopravy a ich zloženia do miesta dodania.
2.318,16 €
14.05.2014
15.05.2014
Zmluva o účasti na projekte č. 30203/26120130025 uzavretá podľa
ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova  11
850 05 Bratislava
IČO: 00164348
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán, ktoré im
vzniknú v súvislosti so zapojením sa školy do realizácie Národného
projektu „Aktivizujúce metódy vo výchove“.

28.04.2014
29.04.2014
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
Odborná prax žiakov 3. a 4. ročníka Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou v odbore 6317 6 obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 35 Vranove nad Topľou

15.04.2014
23.04.2014
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4., Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov n. T.
Námestie slobody 5
093 01 Vranov n. T.
IČO: 37937766
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. doborovoľníckej činnosti na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

01.04.2014
09.04.2014
Zmluva o účastni na projekte č. 30050/26120130025
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
IČO: 00164348
Úprava vzájomných práv a povinnosti Zmluvných strán,ktoré im vzniknú v súvislosti so zapojením sa školy do realizácie Národného projektu "Aktivizujúce metódy vo výchove"

25.03.2014
26.03.2014
Názov: Dodatok č. 1 k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na
aktivačnú činnosť  formou menších obecných služieb pre obec  č. 7/§52/2014
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T.
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n. T.
IČO: 37937766
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody definovaných v článku III. bod 2 a článku IV. bod 3 a bod 14

19.03.2014
26.03.2014
Zmluva o účasti na projekte č. 30050/26120130025 uzavretá podľa
ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova  11
850 05 Bratislava
IČO: 00164348
Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán, ktoré im
vzniknú v súvislosti so zapojením sa školy do realizácie Národného
projektu „Aktivizujúce metódy vo výchove“.

10.03.2014
11.03.2014
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe §4ods.2 zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -12T/1832013, IČS:8813010452, 10Pr/1/2014
Okresný súd Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 874
093 32 Vranov n. T.
IČO 00332445
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu Vranov n. Topľou

4.3.2014 14.3.2014
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe §4ods.2 zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 12T/183/2013, IČS:8813010452, 12Pr/1/2014
Okresný súd Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 874
093 32 Vranov n. T.
IČO 00332445
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu Vranov n. Topľou

4.3.2014
14.3.2014
Darovacia zmluva
Miklošová Irena
Jastrabie n.T. č.114
094 35 Jastrabie nad Topľou
Darovanie nehnuteľnosti parciel registra "C", ktorých vlastníčkou je Irena Miklošová, rod. Kopčová -parcela č. 256/1 vo výmere 70 m2,
parcela č. 256/3 vo výmere 30 m2

6.2.2014
6.2.2014
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj
Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Braztislava
Úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec

30.01.2014
30.01.2014
Dohoda č. 7/§52/2014 NP VAOTP  SR -3, na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na AČ formou menších obecných služieb pre obec
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
vo Vranove nad Topľou
Námestie Slobody 5
093 22
Vranov n. T.
IČO: 37937766
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

28.01.2014
28.01.2014
Zmluva o reklame
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Predmetom zmluvy je vzájomnou spoluprácou zabezpečiť vzájomné poskytovanie plnenia spôsobom, v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

21.01.2014
21.01.2014
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4,, Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
vo Vranove nad Topľou
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n. T.
IČO: 37937766
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ formou menších obecných služieb pre obec  na účely aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov plnoletého  uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

13.01.2014
13.01.2014
Príloha č. 7 k zmluve č. 28 001 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Marius Pedersen a.s.
Herlianska 1084
093 03 Vranov n. T.
IČO: 34115901
Ceny a platobné podmienky platné pre rok 2014

10.01.2014
10.01.2014