Zmluvy 2013
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Kúpna zmluva
GRUND Vranov n. T., s.r.o.
Makovická 934/16
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31686974
Predaj pozemku parcelné číslo 257/4 o výmere 434m2, zapísané na liste vlastníctva č. 247, katastrálne územie Jastrabie nad Topľou
1,00 €
17.12.2013
20.12.2013
Dodatok č. DOD/01 - 2013//242/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s kódom ITMS 27120130525 zo dňa 25.10.2012 č. zmluvy: 242/2012-IZ-5.0/V
Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6
814 55 Bratislava
IČO: 30854687
Výška poskytnutých finančných prostiedkov na výkon terénnej sociánej práce

06.12.2013
06.12.2013
Zmluva o dielo
MUDr. Tibor Kočiš
M. Benku 1894/21A
093 01 Vranov nad Topľou
Dohodnutá činnosť: vykonanie činnosti spočívajúcej vo vypracovaní posudkov podľa zákona č. 448/2008 Z. z. –posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých činnostiach.

20.11.2013 22.11.2013
12T/137/2013, IČS: 8813010349, 2Pr/119/2013, Dohoda o zabezpečení  povinnej  práce uzatvorená na základe § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Okresný súd Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 8784
093 32 Vranov nad Topľou
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou

19.11.2013
22.11.2013
12T/137/2013, IČS: 8813010349, 2Pr/120/2013, Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Okresný súd Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 8784
093 32 Vranov nad Topľou
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce uloženého rozsudkom Okresného súdu Vranov nad Topľou

19.11.2013
22.11.2013
Dohoda 77/§50j/2013 NP VAOTP-2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej  zamestnanosti podľa § 50j zákonač.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Vranov nad Topľou
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 37937766
Poskytovanie finančného príspevku úradom zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  SR a právnymi aktmi Európskeho spoločenstva.

28.10.2013
29.10.2013
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 2/§50j/2013 NP VAOTP-2
UPSVaR  vo Vranove nad Topľou
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
Predmetom je zmena ustanovení dohody č. 2/§50j/2013 zo dňa 27.06.2013, na základe písomnej žiadosti zo dňa 09.10.2013

24.10.2013
26.10.2013
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 73/§50j/2013 NP VAOTP-2
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 37937766
Predmetom je zmena ustanovení dohody č. 43/§50j/2013 zo dňa 29.07.2013, na základe písomnej žiadosti zo dňa 09.10.2013

24.10.2013
26.10.2013
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 04/2010
RD-SYSTÉM, s.r.o.
072 03 Rakovec nad Ondavou č.7
IČO: 317 25 147
Zmena č.4, bod 4.1
22.10.2013
23.10.2013
Dodatok č. 3 k zmluve č. 90-000017528PO2008 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
Zmena Zmluvy č. 90-000017528PO2008 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd

18.09.2013
25.09.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Súkromná základná umelecká škola
Jastrabie nad Topľou
094 35 Jastrabie nad Topľou 112
IČO: 42232368
Záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania nebytový priestor na výkon výchovnovzdelávacej činnosti nájomcu
1€ ročne
13.09.2013
14.09.2013
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodného zákonníka
FA HUNTER – IGOR TOMKO
Hodvábna 3
075 01 Trebišov
IĆO: 40953912
Vykonávanie odchytu túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne obce

10.09.2013
10.09.2013
Zmluva o dielo č. 2890/2013/A1K
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
Realizácia kanalizačnej prípojky - Jastrabie nad Topľou č. 129 – dom smútku

03.09.2013
03.09.2013
Poistná zmluva pre skupinové poistenie č. 4801900087
Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 8
811 05 Bratislava
Úrazové poistenie žiakov v ZŠ
37,12 €
30.08.2013
30.08.2013
Poistná zmluva pre skupinové poistenie č. 4801900088
Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 8
811 05 Bratislava
Úrazové poistenie žiakov v MŠ
39,44 €
30.08.2013
30.08.2013
Zmluva o dielo č. D242/2013
KAMATEL, spol. s.r.o.
Kendice
082 01 Kendice 117
IČO: 36660990
dodávka, montáž, kamerového systému

22.08.2013
23.08.2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu "Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy" č. 2012_MRKII_PO_PO_280
Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11
850 05 Bratislava
IČO 00164348
Poskytnutie finančnej a materiálnej podpory pre MŠ z prostriedkov ESF a vymedzenie zmluvných podmienok, práv a povinnosti Zmluvných strán podieľajúcich sa na implementácii IMV na predprimárnom stupni školskej sústavy za účelom realizácie aktivít projektu

05.08.2013
06.08.2013
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 170/5/2005/Z VT
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO:36570460
Prenesenie povinnosti vlastníka  požiadať Úrad pre reguláciu sieťových  odvetví o registráciu na prevádzkovateľa

26.07.2013
27.07.2013
Dohoda č. 2/§50j/2013 NP VAOTP-2
ÚPSVaR Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
príspevok na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
2278,50 €
27.06.2013
28.06.2013
Dodatok č. 1. k dohode  č. 16/§52/2013
ÚPSVaR Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
zmena ustanovení dohody z dôvodu zmeny financovania príspevku

05.06.2013
06.06.2013
Zmluva o darovaní
Bukóza Holding a.s.
zastúpená Ing. Jaroslav Fic
Hencovce
IČO: 36450847
finančný dar za účelom podpory organizácie oslavy pri príležitosti 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci Jastrabie nad Topľou
150,00 €
03.07.2013
04.07.2013
Zmluva č. 115/2013/00 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obvodný úrad Prešov
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
IČO: 00151866
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na financovanie projektu s názvom "Kamerový systém obce Jastrabie nad Topľou"
5000,00 €
07.06.2013
09.06.2013
Zmluva 1215442
SLOVGRAM
Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
IČO: 17310598
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo – obrazových záznamov na primeranú  odmenu podľa §65 a §67 zákona č. 618/2003 Z.z.
33,50 €
21.05.2013
22.05.2013
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4 ods. 2  zákona č. 528/2005 Z.z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č.5//2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Okresný súd Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 874
093 32 Vranov n. T.
zabezpečenie povinnej práce

21.05.2013
22.05.2013
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Mesto Vranov nad Topľou
IČO:  00332933
Zastúpené: Ing. Ján Ragan, primátor
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa
376,20 €
20.05.2013
22.05.2013
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Slovenská regionálna spoločnosť, o.z.
IČO: 31802923
zastúpená: Mgr. Radoslav Dovjak
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území  poskytovateľa
940,50 €
16.05.2013
20.05.2013
Dohoda č. 16/§52/2013 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n. T.
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov nad Topľou
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004

03.05.2013
04.05.2013
Záložná zmluva č. 713/376/2009
Štátny fond rozvoja bývania
Lamačská cesta č. 8
833 04 Bratislava 37
IČO: 31749542
Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č.247, katastrálne územie Jastrabie nad Topľou, Správa katastra Vranov nad Topľou, ktorých výlučným vlastníkom je záložca v podieli 1/1 k
celku.
39.958,00 € 15.01.2013
17.01.2013