Zmluvy 2011
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva UVSR- 1739/2011 [PDF] Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1,
813 70 Bratislava 1
IČO 00151513
Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
20.000,00 € 03.11.2011 04.11.2011
Zmluva UVSR- 1739/2011 [PDF] SBK, s.r.o.
B. Nemcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36470694
prenajatie stroja na protipovodňové práce
942,51 €
01.11.2011 02.11.2011
Dohoda č. 60/§50j/2011 NP/R [PDF] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Námestie Slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 37937766
Podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
5123,10 €
28.10.2011
29.10.2011
Zmluva o dielo [PDF] SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36470694
Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní
9798,00 €
03.10.2011
10.10.2011
Zmluva o dodávke plynu [PDF] Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

09.09.2011
10.09.2011
Nájomná zmluva [PDF] Džuka Pavol,
Mariana Džuková
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme
nájomného bytu vo vlastníctve prenajímateľa.
50€/mesačne 02.09.2011
03.09.2011
Nájomná zmluva [PDF] Peter Pavučok,
Martina Pavučková
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme
nájomného bytu vo vlastníctve prenajímateľa.
50€/mesačne 31.08.2011
01.09.2011
Kúpna zmluva [PDF] Buildtech, s.r.o.
Páterová 93, 048 01 Rožňava
IČO: 36588814
Dodávka tovarov na základe verejného obstarávania na predmet zákazky „Jastrabie Nad Topľou - vybudovanie ekodvora" 69.985,20 € 19.08.2011 20.08.2011
Zmluva o dielo [PDF] Buildtech, s.r.o.
Páterová 93, 048 01 Rožňava
IČO: 36588814
Realizácia diela na predmet zákazky: „Jastrabie Nad Topľou - vybudovanie ekodvora" 426.972,50 € 19.08.2011 20.08.2011
Nájomná zmluva [PDF] Katarína Kalmanová
Peter Ondov
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme
nájomného bytu vo vlastníctve prenajímateľa.
50€/mesačne
26.07.2011 27.07.2011
Nájomná zmluva [PDF] Stanislav Kmec
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme
nájomného bytu vo vlastníctve prenajímateľa.
50€/mesačne 01.04.2011
02.04.2011
Nájomná zmluva [PDF] Ing. Zahorodník Pavol,
Mgr. Zahorodníková Gabriela
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme
nájomného bytu vo vlastníctve prenajímateľa.
50€/mesačne 01.04.2011 02.04.2011
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 22/047/10 [PDF] Dexia banka Slovensko a.s.
Sídlo: Hodžova 11,010 11 Žilina
IČO: 31 575 951
rušenie a nahrádzanie textu v pôvodnej zmluve
16.08.2011
17.08.2011
Dodatok k dohode č. 02/§56/2011 [PDF]
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Námestie Slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 37937766
zmena textu v pôvodnej zmluve

02.08.2011 03.08.2011
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
č. 22/047/10
Dodatok č. 1
[PDF]
Dexia banka Slovensko a.s.
Sídlo: Hodžova 11,010 11 Žilina
IČO: 31 575 951
rušenie a nahrádzanie textu v pôvodnej zmluve

13.07.2011
13.07.2011
Zmluva o reklame [PDF]
Marius Pedersen, a.s.
Súvoz 1
912 50 Trenčín
zmluva o reklame
200 €
09.07.2011
09.07.2011
Doplnok č. 3 k Zmluve o dielo [PDF] ENERGOTRADING, s.r.o.
Mlynská 1483/93
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43844456
zmena článku VI.
184.564,51 €
10.06.2011
11.06.2011
Dohoda [PDF]
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Námestie Slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 37937766
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
3001,86 €
29.04.2011
30.04.2011
Dohoda o spolupráci [PDF]
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
IČO: 00165182
Úprava podmienok spolupráce - program Kultúrne poukazy 2011
15.04.2011
16.04.2011
Zmluva o dielo [PDF]
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice
IČO: 3602204704
Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie
5% z celkovej ceny práce zamestnancov
14.04.2011
15.04.2011
Zmluva o pripojení [PDF]
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36599361
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
147,50 €
12.04.2011
13.04.2011
Dotatok [PDF]
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 Bratislava
IČO: 35815256
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
druh tarify - M3
11.04.2011
12.04.2011
Dohoda [PDF]
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Námestie Slobody 5,
093 22 Vranov nad Topľou
IČO: 37937766
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
5.448,00 €
28.03.2011
29.03.2011
Mandátna zmluva [PDF]
  ICTUS s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská 8ystrica
IČO: 36693707
Protipožiarne opatrenia v katastri Jastrabie nad
Topľou
2.500,00 €
25.03.2011 26.03.2011
Dodatok č. 1 [PDF]
Krajský úrad životného prostredia v Prešove,
Námestie mieru 2,
081 92 Prešov
IČO: 37937944
Poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Krajského úradu životného prostredia
úhrada 30% škôd
na majetku obcí a miest
24.03.2011
25.03.2011
Záložná zmluva [PDF]
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6,
810 05 Bratislava 15
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
záložné právo na nehnuteľnosť
208.054,88 €
04.03.2011
05.03.2011
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve [PDF] ICTUS s.r.o.
Kláry Jarunkovej 2,
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36693707
Úprava ustanovení zmluvy

28.02.2011
28.02.2011
Dohoda [PDF]
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 37 937 766
Poskytnutie príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
10.461,15 €
21.02.2011
22.02.2011
Dodatok k zmluve [PDF] RD-SYSTÉM, s. r. o.
072 03 Rakovec nad Ondavou č. 7
IČO: 31725147
zmeny výšky sadzby DPH
68.874,50 €
10.02.2011
11.02.2011