Zmluvy 2012
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
IČO: 35815256
825 11 Bratislava 1
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu pre
odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

29.11.2012
29.11.2012
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce,1SprO/784/2012
Okr. súd Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 874
093 32 Vranov n. T.
IČO: 165981

Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce

25.10.2012
26.10.2012
Dohoda o zabezpečení povinnej práce uzatvorená na základe § 4ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce, 1SprO /783/2012
Okr. súd Vranov nad Topľou
M. R. Štefánika 874
093 32 Vranov n. T.
IČO: 165981

Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce

25.10.2012
26.10.2012
Zmluva o spolupráci
Fond sociálneho rozvoja
Špitálska 6
814 55 Bratislava,
IČO: 30854687
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti medzi FSR a obcou pri implementácii národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, financovaného z prostriedkov ESF, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Na výkon terénnej sociálnej práce jedného TSP vo výške
844,61EUR/mesiac

Na výkon terénnej sociálnej práce jedného ATSP vo výške
631,61EUR/mesiac
18.10.2012
26.10.2012
Darovacia zmluva
Michal Džuka
Jastrabie n. T. č. 80
IČO: 34329706
Odovzdanie osvetlenia multifunkčného ihriska bez nároku na
odmenu
1705,37 €
17.10.2012
22.10.2012
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 0211872
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35 763 469
Zmena a úprava Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
23,99 €
11.09.2012
11.09.2012
´Dodatok č. 2 k zmluve č. 90-000017528PO2008
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice I
IČO: 36570460
Zmena Zmluvy č. 90-000017528PO2008 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd

27.08.2012
28.08.2012
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 22/047/10 Dodatok č. 3
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
IČO: 31575951
Predĺženie platnosti úveru

15.08.2012
16.08.2012
Zmluva o dielo
Inžinierske stavby, a.s.
Priemyslená 7
042 45 Košice
IČO: 36500437
Vyasfaltovanie chodníka k multifunkčnému ihrisku
3000,00 €
03.08.2012
06.08.2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00681
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava
IČO: 30 794 323
Obstaranie/modernizácia hnuteľných vecí konečným prijímateľom a iné oprávnené činnosti v rozsahu tabuľky č. 14 a tabuľky č. 23 ako prílohy k ŽoNFP – oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť zmluvy

26.07.2012
28.07.2012
Zmluva o pôžičke
Harcek a spol. s.r.o.
Cesta do Rudiny 2234
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 44622287
zmluva o bezúročnej pôžičke peňazí
6.450,00 €
28.06.2012
29.06.2012
Zmluva o uverejnení inzercie
NEO Slovakia, s.r.o.,
Levočská 4292,
058 01 Poprad
IČO: 46 463 127
Záväzok NEO Slovakia, s.r.o, uverejniť inzerciu
objednávateľa v publikácii Cestovanie po Slovensku I.
50,00 €
07.06.2012
08.06.2012
Mandátna zmluva
Ing. Marek Hurný
Složby požiarnej ochrany
094 35 Soľ, okr. Vranov n. T.
IČO: 37353314
zabezpečovať činnosti preventivára požiarnej ochrany obce
20,-€ mesačne
01.06.2012
02.06.2012
Zmluva o dielo č. R_51/2012
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Čs. armády 20
041 18  Košice
IČO: 00162957
Používanie aktuálnych verzií APV vytvorených v organizácií IVeS v súlade so zásadami a licenčnými podmienkami legálneho používania SW produktov – WINKONS a WINIBEU.
143,65 €
24.04.2012
25.04.2012
Dohoda č. 19/§50j /2012NP/R
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n/T
Námestie Slobody 5
093 22  Vranov nad Topľou
v zastúpení: Mgr. Marcel Matanin Konečný
IČO: 37 937 766
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona o službách zamestnanosti
1024,62/mesiac
29.03.2012
29.03.2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec č. 14/§52/2012/NP V-2
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n/T
Námestie Slobody 5
093 22  Vranov nad Topľou
v zastúpení: Mgr. Marcel Matanin Konečný
IČO: 37 937 766
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4.753,20 €
27.03.2012
28.03.2012
Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 3.10.2011
SBK, s.r.o Vranov nad Topľou
B. Nemcovej 1
IČO: 36470694
Vybudovanie sastému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní- Zmena článku IV. Cena
12.806,10 €
23.03.2012
24.03.2012
Dodatok  č. 1/2012 k Zmluve č. 1739/2011
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1,813 70 Bratislava 1
IČO: 00151513
Oprava rozpočtu
21.03.2012
22.03.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR UVSR- 93/2012 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1,813 70 Bratislava 1
IČO: 00151513
Poskytnutie dotácie s účelovým určením na projekt: "Výstavba oddychového centra s detským ihriskom." 4.411,00 € 23.02.2012 25.02.2012
Príloha č 5 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
Marius Pedersen a.s.
Súvoz 1, areál TRENS a.s.
912 50 Trenčín
IČO: 34115901
Ceny a platobné podmienky platné v roku 2012

20.02.2012
23.02.2012
Nájomná zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Radničné námestie
869 55 Banská Štiavnica
IČO: 36 022 047
Prenájom vodného toku Jastrabie
1,00 €/ročne bez DPH
03.02.2012
05.02.2012
Dodatok k Zmluve o pripojení – č. zmluvy – A2960738
Orange Slovensko , a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35 697 270
dohoda strán na zmene účastníckeho programu
1,00 € 31.01.2012 02.02.2012
Dodatok k Zmluve o pripojení – č. zmluvy:00197211
Orange Slovensko , a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35 697 270
dohoda strán na zmene účastníckeho programu
1,00 € 31.01.2012
02.02.2012