Objednávky 2011
 
Dátum vyhotovenia objednávky Popis objednaného plnenia Číslo objednávky Typ a veľkosť
07.03.2011  Združená dodávka elektriny
Objednávka 1-20110001.pdf
[PDF 344,1 kB]

Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.