Zmluvy 2018
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Objednávkový list -  Dodatok č.1
Ing. Michal Dvorjak,
094 34 Čierne nad Topľou,
IČO: 33271887
zmena a doplnenie objednávkového listu zo dňa 18.12.2017
12.2.2018
12.2.2018

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/35

Príloha č.4

Ministerstvo životného prostredia SR,
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava,
IČO: 42181810
Aktualizácia zmluvy a prílohy č.4, Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF.

30.1.2018
30.1.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy č. č. Z201764865_Z uzavretej dňa 9.1.2018
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
09301 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Ukončenie zmluvy, predmetom ktorej bola dodávka Traktora s príslušenstvom.

23.1.2018
24.1.2018
Kúpna zmluva č.2 AGRATECH, s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Predaj a kúpa nádrže na vodu vrátane poistenia a prípadného preclenia predmetu kúpy a jeho doručenie na miesto dodania a montáže.
960,00 €
23.1.2018
24.1.2018
Kúpna zmluva č. 1
AGRATECH, s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Predaj a kúpa čerpadla s elektrocentrálou vrátane poistenia a prípadného preclenia predmetu kúpy a jeho doručenie na miesto dodania, montáž a uvedenie do prevádzky.
1.680,00 € s DPH
23.1.2018
24.1.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy č. Z201764865_Z uzavretej dňa 09.01.2018
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 2020528290
Ukončenie zmluvy, Z2017648656_Z s účinnosťou ku dňu 16.01 2018 a to ešte pred začatím realizovania predmetu zmluvy.

16.01.2018
17.01.2018