Zmluvy 2018
Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o dielo
CONSTRUCTOR-EU s.r.o.,
Lomnická 311,
094 12 Vechec,
IČO: 36836907
Realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela "Výstavba MŠ Jastrabie n. T."
177.585,29 € s DPH
15.05.2018
16.05.2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/G588
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
Námestie Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava,
IČO:42181810

v zastúpení

Slovenská inovačná a energetická agentúra,
Bajkalská 27,
827 99 Bratislava,
IČO: 00002801
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy, s.č.113 - Jastrabie n. T.
263.380,85 € s DPH
14.5.2018
15.5.2018
Zmluva o dielo
PP PROTECT s.r.o.,
Antona Bernoláka č. 2,
070 01 Michalovce,
IČO: 48039365
Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje implementovať pre objednávateľa novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovať potrebnú bezpečnostnú dokumentáciu, bezpečnostné opatrenia a poskytovanie služieb „Zodpovednej osoby“ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov.
30 € po dobu 36 mesiacov
30.4.2016
11.5.2018
ART PLAST, spol. s.r.o.,
Budovateľská 45,
080 01 Prešov,
IČO:31667678

ART PLAST, spol. s.r.o.,
Budovateľská 45,
080 01 Prešov,
IČO:31667678
Záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Kompostovisko Jastrabie n. T.“ podľa Projektovej dokumentácie- Príloha č. 3, tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby
48.698,11 €
23.4.2018
26.4.2018
ZMLUVA  č. 148528 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Kutuzovova 17,
831 03 Bratislava 3
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
1.400,00 €
23.4.2018
24.4.2018
Kúpna zmluva
AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany,
Mlynská 2,
Smižany 053 11,
IČO: 31727531
Dodanie tovaru v zmysle prílohy –jedná sa o predmet zákazky – Nádoba na kvapaliny – „Kompostáreň na zhodnocovanie  biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie  nad Topľou“
340,80 € s DPH
20.4.2018
23.4.2018
Kúpna zmluva
Ladislav Torok – LT servis,
Vyšná Hutka 27,
040 18 Vyšná Hutka,
IČO: 41837533
Dodanie tovaru v zmysle prílohy –jedná sa o predmet zákazky – Čerpadlo – „Kompostáreň na zhodnocovanie  biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou“
554,00 € s DPH
20.4.2018
23.4.2018
Zmluva o združenej dodávke plynu
Innogy Slovensko s.r.o.,
Hviezdoslavovo námestie 13,
811 02 Bratislava,
IČO: 44291809
Touto Zmluvou sa dodávateľ zaväzuje dodávať Odberateľovi do jeho odberných miest zemný plyn a zabezpečiť na vlastné meno a na vlastný účet prepravu plynu, Distribúciu plynu, ako aj ďalšie s tým súvisiace služby a Odberateľ sa zaväzuje takto dodaný plyn odobrať a zaplatiť Dodávateľovi plyn v Zmluve dohodnutú cenu podľa aktuálneho cenníka.

18.4.2018
24.4.2018
Zmluva o dielo č. 170401P/2018/EEA
LAUREOLA SK, s.r.o.,
Exnárova 6,
040 22 Košice – Dargovských hrdinov
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre Objednávateľa a Objednávateľovi  odovzdá Žiadosť o Dotáciu poskytovanú Environmentálnym fondom v oblasti l- J. ELEKTROMOBILITA, činnosť J1 – Podpora elektromobility.
990,00 €
17.4.2018
24.4.2018
Kúpna zmluva č.Z201814516_Z
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
09301 Vranov n.T.,
IČO: 31725210
Drvič stavebného odpadu
20.100,00 €
10.04.2018 11.04.2018
Kúpna zmluva č.Z201814514_Z
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
09301 Vranov n.T.,
IČO: 31725210
Strojné vybavenie Zberného dvora
79.770,00 €
10.04.2018
11.04.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy uzavretej dňa 23.01.2018
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
SR, IČO: 31725210
Dohoda na ukončení Zmluvy predmetom ktorej bola dodávka Nádoby
22.3.2018
23.3.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy uzavretej 23.1.2018
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
SR, IČO: 31725210
Dohoda na ukončení Zmluvy predmetom ktorej bola dodávka čerpadla

22.03.2018
23.3.2018
Príloha č. 10 k zmluve č. 28 001 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom
Marius Pedersen, a.s.,
Opatovská 1735,
911 01 Trebišov,
IČO: 34115901
ceny a platobné podmienky platné od marca 2018

08.02.2018
14.02.2018
Objednávkový list -  Dodatok č.1
Ing. Michal Dvorjak,
094 34 Čierne nad Topľou,
IČO: 33271887
zmena a doplnenie objednávkového listu zo dňa 18.12.2017
12.2.2018
12.2.2018

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/35

Príloha č.4

Ministerstvo životného prostredia SR,
Nám. Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava,
IČO: 42181810
Aktualizácia zmluvy a prílohy č.4, Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania za účelom ich zosúladenia s platným znením Systému riadenia EŠIF.

30.1.2018
30.1.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy č. č. Z201764865_Z uzavretej dňa 9.1.2018
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
09301 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Ukončenie zmluvy, predmetom ktorej bola dodávka Traktora s príslušenstvom.

23.1.2018
24.1.2018
Kúpna zmluva č.2 AGRATECH, s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Predaj a kúpa nádrže na vodu vrátane poistenia a prípadného preclenia predmetu kúpy a jeho doručenie na miesto dodania a montáže.
960,00 €
23.1.2018
24.1.2018
Kúpna zmluva č. 1
AGRATECH, s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 31725210
Predaj a kúpa čerpadla s elektrocentrálou vrátane poistenia a prípadného preclenia predmetu kúpy a jeho doručenie na miesto dodania, montáž a uvedenie do prevádzky.
1.680,00 € s DPH
23.1.2018
24.1.2018
Dohoda o ukončení Zmluvy č. Z201764865_Z uzavretej dňa 09.01.2018
AGRATECH s.r.o.,
Mlynská 1347,
093 01 Vranov n. T.,
IČO: 2020528290
Ukončenie zmluvy, Z2017648656_Z s účinnosťou ku dňu 16.01 2018 a to ešte pred začatím realizovania predmetu zmluvy.

16.01.2018
17.01.2018