Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Jastrabie nad Topľou

podľa § 4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základná škola Jastrabie nad Topľou

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky [PDF]